: Υπογράφηκε η απόφαση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, ΔΕ02.02.

H πρόσκληση

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02 και ΤΕ16, και κατηγορίας ΔΕ, κλάδων ειδικοτήτων ΔΕ02.01. και ΔΕ02.02, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2679 Γ΄ & 2680 Γ΄) των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό

Ο διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων, που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Ως προς τη ροή των μουσικών ειδικεύσεων, θα ακολουθηθεί η σειρά που αποτυπώνεται στη με αριθμ. 135367/Γ7/20-10-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 2279 Β’), όπως συμπληρώθηκε με την με αριθμ. 68096/Γ7/12-06-2009 (ΦΕΚ 1211 Β’) Υ.Α. καθορισμού των μουσικών ειδικεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την Πράξη 33/7-7-2021 της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, με βάση την οποία η ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» θα εξεταστεί στο τέλος