Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενεργοποίησε πρόσκληση για μητρώο για την και –τάξη μαθητείας .

Η πρόσκληση:

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
και ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου
σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»,
η οποία έχει ως αντικείμενο την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών για όλα τα γνωστικάαντικείμενα των τριών τάξεων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του ΜεταλυκειακούΈτους – Τάξης Μαθητείας και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και εκπόνηση των ΠρογραμμάτωνΣπουδών και την παραγωγή του σχετικού επιμορφωτικού υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ΄ αρ. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

3. Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού ΕσωτερικήΛειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 4547/2018.

Δείτε την πρόσκληση