Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/10/2018 - 15:42 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2019-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3, των παρ.

8, 9 και 10 του άρθρου 4, των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 5, των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) όπως ισχύουν, των άρθρων 4, 6, 8 και 34 του ν. 3699/2008 (A΄ 199) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 17 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης.

Β) τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 1839) και στις με αρ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β΄ 1507) ΚΥΑ για την Π/θμια Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β΄ 2451) ΚΥΑ για τη Δ/θμια Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) ΚΥΑ και στη με αρ. πρωτ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) ΥΑ για την Επαγγελματική Εκπ/ση και στα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), στο Π.Δ. 603/1982 (Α΄ 117) όπως ισχύει, στη με αρ. πρωτ. 68755/Δ3/26-04-2017 (Β΄ 1606) ΥΑ, στη με αρ. πρωτ. 100575/Δ3/15-06-2017 (Β΄ 2103) ΥΑ και στη με αρ. πρωτ. 100371/Δ3/15-06-2017 (Β΄ 2103) ΥΑ για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ι) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 30-10-2018 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) – και μέχρι 28-11-2018 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις αναρτημένες σε αυτό οδηγίες.

Η καταχώριση των προτάσεων-εισηγήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως.

Διευκρινίζεται ότι στις συγκεκριμένες φόρμες δεν υποβάλλονται προτάσεις μεταβολών:

α) πρότυπων-πειραματικών σχολείων και

β) σχολικών μονάδων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

2) Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) για το σχολικό έτος 2019-2020 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών. Σημειώνεται ότι το σχετικό έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral