Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα ονόματα των προσώπων που θα αξιολογούν τις αιτήσεις αμοιβαίας και μετάταξης ή απόσπασης των υποψηφίων.

Η απόφαση

Συγκροτούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (Α΄ 224), ως ισχύει, τριμελές όργανο με έργο την αξιολόγηση: α) των αιτήσεων αμοιβαίας μετάταξης που θα υποβληθούν έως 31-12- 2022 και β) των αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης των υποψηφίων στο πλαίσιο των κύκλων κινητικότητας έτους 2022 για τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία Υ.ΠΑΙ.Θ.) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

α) των αιτήσεων αμοιβαίας μετάταξης που θα υποβληθούν έως 31-12- 2022 και

β) των αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης των υποψηφίων στο πλαίσιο των κύκλων κινητικότητας έτους 2022 για τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία Υ.ΠΑΙ.Θ.) και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

1. Τον Παναγιώτη Πασσά, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δασκαλογιάννη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Την Μαρία Γεωργούση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου.

3. Τον Ευάγγελο Μπαζούλη, Προϊσταμένο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Κορομπέλη Ιωάννα, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης.

Γραμματέας για την υποστήριξη του ως άνω οργάνου ορίζεται η Μαργαρίτα-Ευαγγελία Τριανταφυλλοπούλου, διοικητική υπάλληλος, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού, με αναπληρώτρια την Βασιλική Κουτσόγεωργα, διοικητική υπάλληλο του Τμήματος Γ’ Κινητικότητας Προσωπικού.

Στο ως άνω όργανο δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει ο Δημήτριος Φούγιας, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως παρατηρητής