Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ που μπορείτε να δείτε

έχουμε μεγάλες μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων στα 4 από τα 5 πεδία. Πατήστε

για να δείτε τις μεταβολές ανά πεδίο και ανά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από το πίνακα αυτό προκύπτουν οι εξής μεταβολές ανά πεδίο:

Στο 1ο πεδίο -13% για τα ΑΕΙ και -34% για τα ΤΕΙ

Στο 2ο πεδίο 33% για τα ΑΕΙ και 21% για τα ΤΕΙ
Στο 3ο πεδίο 2% για τα ΑΕΙ και -2% για τα ΤΕΙ
Στο 4ο πεδίο 49% για τα ΑΕΙ και -38% για τα ΤΕΙ
Στο 5ο πεδίο 22% για τα ΑΕΙ και -40% για τα ΤΕΙ

Καλοδήμος Δημ. , Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

edunea.gr