Μετά από σχετικές εισηγήσεις του (πράξη 26/27-06-2019 και 155392/04-10-2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2019 – 2020 για τα ακόλουθα :

Ι. Ιστορία ΙΙ. Πολιτική Παιδεία ΙΙΙ. Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία IV. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών V. Φυσική Αγωγή

Ι. Ιστορία  Ιστορία της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ τάξης Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων Για το μάθημα της Ιστορίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθώς και Α’ και Β’ τάξης Μουσικών και Καλλιτεχνικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 175345/Δ2/18-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 20182019 »).
ΙΙ. Πολιτική Παιδεία: της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου  Για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 175345/Δ2/18-102018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 -2019»)

 Για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ τάξης Μουσικών, Α΄ τάξης Καλλιτεχνικών και Α΄ τάξης Εκκλησιαστικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2019-2020 η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η Πολιτική Παιδεία έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να:
 αποκτήσουν εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την κοινωνική πραγματικότητα,  αντιληφθούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ κοινωνίας-οικονομίας-πολιτικής και τη δική τους δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω των κοινωνικών θεσμών,  εξοικειωθούν με τον τρόπο προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων και να τους προετοιμάσουν για τον ρόλο του ενεργού πολίτη.
Αυτή η στοχοθεσία δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια γραμμική διδακτική διαδικασία εστιασμένη στην ύλη και όχι στην κατανόηση και την κριτική προσέγγιση. Η Πολιτική Παιδεία δεν μπορεί να είναι απομνημόνευση γνώσεων σχετικών με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης με την αναγωγή της καθημερινότητας ή/και της επικαιρότητας σε επιστημονική γνώση θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον ιστορικό και κοινωνικό προσδιορισμό των φαινομένων. Η προσπάθεια διασύνδεσης με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. ιστορία) θα τους βοηθήσει να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο στον ιστορικό χρόνο και τον κοινωνικό χώρο, να αντιληφθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο κοινωνικός και πολιτικός γραμματισμός που αναδύεται μέσα από την Πολιτική Παιδεία θα τους εξοπλίσει με εκείνες τις δεξιότητες επικοινωνίας, πληροφόρησης ώστε να αντιληφθούν τα όρια της ατομικής και της συλλογικής τους ευθύνης, να ενταχθούν με κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη στη σημερινή κοινωνία, να υιοθετήσουν αξιακό πρόσημο και δημοκρατικό προσανατολισμό στην κοινωνική τους διαδρομή. Έτσι, θα μπορέσουν να διαχειρισθούν αποτελεσματικά το κοινωνικό περιβάλλον, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες, και τελικά να σχεδιάσουν με επιτυχία το μέλλον τους.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι η δημιουργία εκείνου του γόνιμου περιβάλλοντος το οποίο θα διευκολύνει, θα στηρίζει και θα προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία με εκείνους τους τρόπους οι οποίοι θα ενισχύσουν κάθε μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά και όλους μαζί να κατακτήσουν την ουσιαστική γνώση (όχι μόνο τη χρήσιμη) και την κριτική σκέψη ώστε να μπορούν να διατυπώνουν ένα «επειδή» σε κάθε ένα «γιατί;»