Όπως έχει γίνει γνωστό, νωρίτερα θα ξεκινήσει φέτος η διαδικασία των στα πανεπιστήμια, με στόχο οι νέοι φοιτητές να μη χάσουν το πρώτο εξάμηνο όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια αλλά και να αποφύγουν τις μετακινήσεις από ίδρυμα σε ίδρυμα.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Παιδείας από την ερχόμενη εβδομάδα (ίσως και αύριο) θα ανακοινώσει τις προθεσμίες για τις ώστε μέχρι το τέλος του μήνα να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθώς θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις αλλά και οι αιτήσεις για τις κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές, οι οποίες αφορούν σε μικρό αριθμό φοιτητών (με προβλήματα υγείας κ.α). Η εγκύκλιος που θα ανακοινώσει το σχετικά με τις φετινές μετεγγραφές δεν φαίνεται να έχει διαφοροποιήσεις από πέρυσι με εξαίρεση των περιπτώσεων -αθλητών και Ελλήνων φοιτητών στην Ουκρανία.

Σε γενικές γραμμές οι φοιτητές που θα διεκδικήσουν τη μετεγγραφή τους θα πρέπει να ξέρουν ότι βασική προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες μετεγγραφής με οικονομικά/κοινωνικά κριτήρια και αδελφών φοιτητών, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής. Επίσης ο φοιτητής πρέπει να ενημερωθεί από τον σχετικό κατάλογο του υπουργείου Παιδείας τις αντιστοιχίες των τμημάτων και επίσης να γνωρίζει ότι υπάρχουν και 94 τμήματα που δεν έχουν αντιστοιχίες και συνεπώς δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή και αναγκαστικά θα μείνουν στο τμήμα που αρχικά εισήχθησαν.

Oι 2 βασικές προϋποθέσεις για μετεγγραφή

1. Η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Οι αντιστοιχίες για το 2022 έχουν ανακοινωθεί ήδη.

2. Η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος, αφού αφαιρεθούν

2.750 μόρια από το τμήμα στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής). Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 15.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με βάση έως 17.750 μόρια.

Η περίπτωση της μετακίνησης

Όπως αναφέρει στο ΕΘΝΟΣ, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας κ. Κωνσταντίνος Κότιος, ο κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης από 1 έως 5 τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και εντός 2 το πολύ διαφορετικών περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί.
Αυτό μπορεί να το κάνει:

Α. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να πάρει μετεγγραφή λόγω βαθμολογικού ορίου (βάση μετεγγραφής 2.750 μορίων)

Β. αν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό των θέσεων από τις μετεγγραφές.

Γ. Εφόσον έχει δηλώσει τα τμήματα στο Μηχανογραφικό του

Δ. Εφόσον έχει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής, π.χ. ένας φοιτητής με 15.000 μόρια μπορεί να μετακινηθεί σε τμήμα του οποίου η βάση εισαγωγής είναι κάτω από 15.000 μόρια.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής και μετακίνησης

όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,
όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου,
όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας, ή σε λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις παρακάτω κατηγορίες:

(α) τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού,

(β) αλλοδαποί – αλλογενείς,

(γ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

(δ) υπότροφοι ομογενείς,

(ε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση,

(στ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Οι 2 κατηγορίες μετεγγραφών και μετακινήσεων:

Μετεγγραφή – Μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Μετεγγραφή – Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.
Μετεγγραφή – μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (με ποσοτικό περιορισμό)

Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή έχει το δικαίωμα δήλωσης έως και δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός μετεγγραφόμενων και μετακινούμενων φοιτητών για την κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Οικονομικά κριτήρια

Μόρια προϋποθέσεις

6 0 – 3.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα

4 3.001 – 6.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα

3 6.001 – 9.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα

2 9.000 – 12.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα

Κοινωνικά κριτήρια

Μόρια προϋποθέσεις

5 Ορφανός από δύο γονείς

2 Ορφανός από τον ένα γονέα

2 Μέλος πολύτεκνης οικογένειας

2 Τέκνο άγαμου γονέα

1,5 Μέλος τρίτεκνης οικογένειας

1 Για κάθε μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω

0,5 Για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που έχει κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα 5.500 ευρώ μοριοδοτείται με 4 μόρια και αν είναι και μέλος τρίτεκνης οικογένειας με δύο άγαμα αδέλφια κάτω των 25 ετών μοριοδοτείται με επιπλέον 2,5 μόρια (1,5 λόγω τριτεκνίας και από 0,5 για κάθε αδερφό). Άρα, τα συνολικά του μόρια για μετεγγραφή είναι 6,5.

Μετεγγραφή – μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών (χωρίς ποσοτικό περιορισμό)

Για την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.

Ο φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή, αποκλειστικά κατά το 1ο έτος των σπουδών του, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες: δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας και τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας
τα αδέλφια, συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών,
τα αδέλφια, συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και
το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ένας πρωτοετής φοιτητής για παράδειγμα ο οποίος πέρασε στο Βόλο, η μόνιμη κατοικία των γονέων του είναι στην Θεσσαλονίκη, ο αδερφός του σπουδάζει στην Ξάνθη και το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 12.500 ευρώ, μπορεί να μετεγγραφεί εκεί όπου σπουδάζει ο αδερφός εφόσον φυσικά υπάρχει αντιστοιχία του τμήματος και πιάνει τη βάση μετεγγραφής (2.750 μόρια).

Καθορίστηκε, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφ. Παιδείας Α. Συρίγος, η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 , μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.

· Ξεκινούν από την ερχόμενη εβδομάδα -εκτός απροόπτου- οι αιτήσεις. Βασική προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ