Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 αρχίζει στα Γυμνάσια η , σε 440 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρσι που λειτούργησαν 421 ΣΚΑΕ.

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.):

Α1. Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017: Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:

– Η κάθε Δ.Δ.Ε. εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (), και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους ενιαίους πίνακες .

Οι Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διδασκόντων της Δ.Δ.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα αρχεία.

Η Δ.Δ.Ε. ελέγχει την ορθότητα των αρχείων αντιπαραβάλλοντας την σειρά που εμφανίζονται οι υποψήφιοι στα αρχεία με την σειρά κατάταξής τους στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες .

Οι κυρωμένοι ενιαίοι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση

– Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υ.Α. (Β΄ 3638) και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες αναρτούν τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, έως ώρα 14.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο

α) τους Πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Α2. Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017: Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

-συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

– τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

– μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή την 31η Μαΐου 2018.

 

Υπεύθυνες για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.