Το (Κ.Π.Π.) θεσμοθετήθηκε με το ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το Κ.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξε-τάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.

2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005 (Α ́ 63).3. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το Κ.Π.Π.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Άρθρο 3
Εξεταστικά Κέντρα
1. Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Π. διενεργούνται σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα Εξεταστικά Κέντρα, λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων υπουργείων και είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις προγραμματισμένες εξετάσεις ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), από το σύνολο των εγκε-κριμένων Κ.Η.Ε. που συγκροτούν το Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Μητρώο Κ.Η.Ε.)., το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.2. Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέ-ντρων είναι η κατανομή των υποψηφίων

Όλο το ΦΕΚ