Με έγγραφό του με αποδέκτες και ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλεί όπως ενημερωθούν οι μαθητές του σχολείου κατά την πρωινή συγκέντρωση σχετικά με τις επερχόμενες εξετάσεις για το .

Επίσης, να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο το σχετικό συνημμένο και, εφόσον είναι εφικτό, να αναπαραγάγουν το διαφημιστικό φύλλο και να το διανείμουν σε όλους τους μαθητές.

Τέλος, οι διδάσκοντες παρακαλούνται να μιλήσουν στους μαθητές κάθε τμήματος για τα οικονομικά και παιδαγωγικά πλεονεκτήματα του έναντι άλλων αντίστοιχων .