Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ  η απόφαση για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για , ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κολλέγια , Φροντιστήρια και ΚΞΓ   έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Τι αναφέρει το ΦΕΚτ

Για τα προβλέπεται η συνέχιση με τα ισχύοντα μέτρα της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Ολοήμερων σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Στα Πανεπιστήμια, η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των ., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε , εφόσον υφίστανται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022» (Β΄ 4406), όπως εκάστοτε ισχύει.