Κονδύλι 28 εκ.ευρώ στους Δήμους για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/12/2020 - 19:45 | Author: Newsroom Ipaidia

Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και  τροποποιήθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 35 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ.45 περ. α’ του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

7. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Την με αριθμ. 19232/20.3.2020 (ΦΕΚ 221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Τη με αριθμ. 47455/16.8.2007 (ΦΕΚ 1734 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δ.Δ. & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

10. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2020 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

11. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: