Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 του ν.4009/2011 «αρμοδιότητες του Πρύτανη» και σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/24248/1459/9-1-2017 προηγούμενης απόφασης για αναστολή του εκπαιδευτικού έργου, αποφάσισε, λόγω της συνέχειας των δυσμενών καιρικών συνθηκών:
Α) την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.
Τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. να φροντίσουν για την αναπλήρωση του διδακτικού έργου.
Β) την αναστολή του διοικητικού έργου στην Θρεστιάδα από την Τετάρτη 11 έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.
Γ) τη λήξη των υποχρεώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 για τις πόλεις Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Ξάνθης από την 12η μεσημβρινή.