Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της με Α.Π.660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Πράξης « (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 50022212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7323/471/17-12-2020 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (οι πίνακες αναρτώνται ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και ειδικότητα)

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οι Πίνακες  διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από τις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων που ορίστηκαν με το υπ’ αριθ. 604/548/45193/27-11-2020 έγγραφο. Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο σημείο Θ΄

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

«Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, θα ορίζονται αυτόματα σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στα Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων που έχουν υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Η  ανάθεση τμήματος σε κάθε εκπαιδευτή γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος αφού ληφθεί υπόψη η κατάταξη του στους οριστικούς πίνακες ανά ειδικότητα καθώς και οι προτιμήσεις του σε περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας που έχει επιλέξει.

Οι εκπαιδευτές καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα να αποδεχτούν ή όχι τη θέση, συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ. και αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τμήμα τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων και τους ανατίθεται εκ νέου μόνο αφού εξαντληθεί ο πίνακας.

Εκπαιδευτές, που αρνούνται να αναλάβουν τμήμα μάθησης, αντικαθίστανται από τον επόμενο στη σειρά της λίστας κατάταξης και  μετακινούνται αυτόματα στο τέλος του οριστικού πίνακα.» Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες, την Απόφαση και τα πρακτικά της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, όπως τα κοινοποίησε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ .

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ