Με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 20923/Δ2/23-02-2021 (ΦΕΚ 878/Β/05-03-2021), με τίτλο “Λειτουργία ”, προβλέπεται η διαδικασία και οι εξετάσεις εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία.

Επειδή στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπεται επανάληψη των εξετάσεων για τα παιδιά που έχουν σοβαρό θέμα μη συμμετοχής (π.χ. λόγω ασθενείας, λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο κλπ.) πέραν των συγκεκριμένων και αποκλειστικών ημερομηνιών .

Επειδή οι λόγοι ανωτέρας βίας, που ισχύουν για τη συμμετοχή στις , προβλέπουν τη δυνατότητα σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν σε αυτές, στις αρχικά ορισθείσες ημερομηνίες, να μπορούν να συμμετάσχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις τον μήνα Σεπτέμβριο, πρέπει να ισχύσουν και στην περίπτωση των εξετάσεων εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία, για να μην αποκλείονται και στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθητές/τριες που για τους ίδιους λόγους δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για να αρθεί η αδικία και ο άδικος αποκλεισμός από την διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά σχολεία όσων, για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022;

Είναι στις προθέσεις σας η νομοθετική διόρθωση της μη πρόβλεψης επαναληπτικών εξετάσεων για τα παιδιά που, για αντικειμενικούς λόγους, αποδεδειγμένα αδυνατούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξετάσεων στα Μουσικά Σχολεία, ώστε να μην αποκλειστούν χωρίς να ευθύνονται.