Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία ( ΚΕΑ )

Οργανωτική δομή των Κ.Ε.Α.

1. Η οργανωτική δομή των Κ.Ε.Α. περιλαμβάνει διεπιστημονική Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), την οποία απαρτίζουν ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της ομάδας αυτής.

2. Η Π.Ο. κάθε Κ.Ε.Α. συγκροτείται από πέντε (5) έως εννέα (9) εκπαιδευτικούς, με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποσπώνται με τριετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Π.Ο. με την προϋπόθεση ότι έχει δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη.

4. Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Προϊστάμενος Κ.Ε.Α., αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από μέλος της Π.Ο., που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της Π.Ο. του Κ.Ε.Α.

Χρονική περίοδος λειτουργίας των ΚΕΑ – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α.

1. Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, όλες τις εργάσιμες ημέρες της παραπάνω περιόδου, ακόμη και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.τ.λ.).

2. Τα μέλη των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00. Με απόφαση της Π.Ο. το εργασιακό ωράριο δύναται να τροποποιείται ή/και να επεκτείνεται σε περίπτωση που υλοποιούνται δράσεις ή προγράμματα κατά τις απογευματινές ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα. Κατά την περίπτωση εργασίας πέραν του καθορισμένου ωραρίου και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και υπάρχουσες ανάγκες δύναται να οριστούν βάρδιες (πρωινή και απογευματινή) και να κατανεμηθούν αναλόγως οι εκπαιδευτικοί της Π.Ο. σε αυτές.

3. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδακτικών καθηκόντων του Προϊσταμένου και των μελών της Π.Ο. καθορίζονται ως ακολούθως: α) ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. συμπληρώνει δέκα (10) ώρες διδακτικών καθηκόντων ανά εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων μαθητών/τριών ή/και των επιμορφωτικών προγραμμάτων/ σεμιναρίων εκπαιδευτικών, β) τα υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. του Κ.Ε.Α. συμπληρώνουν δεκαοκτώ (18) ώρες διδακτικών καθηκόντων ανά εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων μαθητών/τριών ή/και των επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων εκπαιδευτικών.

4. Κατά την οργάνωση της διδασκαλίας σε ομάδες είναι δυνατόν να απασχολούνται ταυτόχρονα δύο (2) εκπαιδευτικοί ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών/τριών.

5. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α., καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. κατά τις μη διδακτικές ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησης τους επιτελούν τα διοικητικά, επιστημονικά/ερευνητικά και διαχειριστικά καθήκοντα τους, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα.

6. Οι άδειες του Προϊσταμένου και των μελών της Π.Ο. χορηγούνται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Α., αντίστοιχα, και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί αδειών των μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, 102Α΄).

Κατανομή του χρόνου λειτουργίας των ΚΕΑ

1. Κάθε Κ.Ε.Α. διαθέτει τα 2/3 του χρόνου λειτουργίας του:

α) στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της περιοχής αρμοδιότητας του, προκειμένου αυτοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με αποτελεσματικότητα το εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης τους για την αειφορία ή/και άλλα σχετικά σχολικά προγράμματα και

β) στην εφαρμογή προγραμμάτων για τους/τις μαθητές/τριες που επισκέπτονται το Κ.Ε.Α., καθώς και στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων/δράσεων για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

2. Το υπόλοιπο του χρόνου λειτουργίας του Κ.Ε.Α. διατίθεται για:

α) τον ποιοτικό σχεδιασμό και την οργάνωση των προγραμμάτων/δράσεων των δικτύων που συντονίζει ή στα οποία συμμετέχει,

β) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,

γ) την ανάπτυξη τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεργείων και συνεργασιών,

δ) την υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία και

ε) την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

 

Παιδαγωγική Ομάδα ΚΕΑ

1. Για τη στελέχωση εκάστου Κ.Ε.Α. αποσπώνται:

α) τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, όταν η Π.Ο. στελεχώνεται από πέντε

(5) έως επτά (7) μέλη,

 

β) τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, όταν η Π.Ο. στελεχώνεται από οκτώ

(8) έως εννέα (9) μέλη.

 

2. Ο αριθμός των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. καθορίζεται με την 211108/Ε2/6-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 5643).

3. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της Π.Ο. εποπτεύονται στην άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ