Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3851 – 18.08.2021 η υπ. αριθμ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 ΚΥΑ με τις προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.

Η απόφαση

Άρθρο 1

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε εγκαταστάσεις δημόσιων σχολικών κτιρίων

1. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) δύνανται κατ’ εξαίρεση να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, λειτουργώντας μετά τη λήξη του Ωρολογίου Προγράμματος της οικείας σχολικής μονάδας. Αν η τελευταία λειτουργεί ως Ολοήμερο Σχολείο, το Κ.Δ.Α.Π. που χρησιμοποιεί τις κτιριακές της εγκαταστάσεις, λειτουργεί υποχρεωτικά μετά τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος.

2. Φορέας λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. της παρ. 1 δύναται να είναι ο οικείος Δήμος ή νομικό του πρόσωπο.

3. Αν Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικής μονάδας που δεν λειτουργεί ως Ολοήμερο Σχολείο και αποφασιστεί ότι η σχολική αυτή μονάδα θα λειτουργεί από το επόμενο σχολικό έτος ως Ολοήμερο Σχολείο, το Κ.Δ.Α.Π., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, οφείλει να προβεί σε αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας του, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2332), στην περίπτωση που το ωράριο λειτουργίας του, όπως αυτό προβλέπεται στην οικεία άδεια λειτουργίας, συμπίπτει με αυτό του Ολοήμερου Σχολείου.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις αδειοδότησης και όροι λειτουργίας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1, για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, με εξαίρεση:

α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3.

β. Τις περ. ε’, στ’, ζ’, θ’ και ι’ της παρ. 2 και την παρ. 5 του άρθρου 4.

γ. Τις παρ. 1, 2 και 3, το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 4, τις περ. ε’ και στ’ της ίδιας παραγράφου και τις περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, ια’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 5 του άρθρου 5.

2. Αντί των δύο πλήρων σειρών σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, δύναται να υποβάλλονται δύο πλήρεις σειρές σχεδίων, θεωρημένων από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου, στα οποία αποτυπώνονται οι προς αδειοδότηση χώροι, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού της ίδιας υπηρεσίας.

3. Πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται και βεβαίωση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, με την οποία βεβαιώνεται ότι στις προς αδειοδότηση κτιριακές εγκαταστάσεις λειτουργεί συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον δε αυτή υπάγεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ότι αυτή λειτουργεί ως ολοήμερο σχολείο με διευρυμένο διδακτικό ωράριο ή μόνο με βάση το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

4. Αν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στην περ. β’ της παρ. 4 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, όπως αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 1, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού.

Αναλόγως του είδους και της έκτασης των τροποποιήσεων, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αποφασίζει για την ανάκληση ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, μετά από γνώμη της ανωτέρω Επιτροπής. Η γνώμη αυτή διαμορφώνεται μετά από αυτοψία της Επιτροπής, η οποία διενεργείται στο ακίνητο της δομής κατόπιν πρόσκλησης που της απευθύνει ο φορέας της, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι εργασίες εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας είναι σύμφωνες προς το περιεχόμενό τους.

Η διενέργεια της αυτοψίας του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται, όταν το περιεχόμενο της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έχει ως συνέπεια να μην πληρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης που ισχύουν για τα Κ.Δ.Α.Π. της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Μεταβατική διάταξη 1. Τα Κ.Δ.Α.Π. που κατά τη δημοσίευση της παρούσας λειτουργούν σε δημόσια σχολικά κτίρια, βάσει ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την άδεια αυτή, η αναθεώρηση της οποίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ.Π. Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου διέπονται κατά τη λειτουργία τους από τα άρθρα 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και από το άρθρο 7 της ίδιας απόφασης, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Οι δομές της παρ. 1 και αυτές που θα αδειοδοτηθούν κατ’ εφαρμογή της παρούσας οφείλουν να συμμορφωθούν προς την υποχρέωση της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Γ.Π. Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τα απαιτούμενα συστήματα ψύξης, έως την 1η Ιουνίου 2023.