Θα πρέπει να σταματήσει άμεσα ο παραλογισμός αυτός των από την Προσωρινή Διευθύντρια Δ.Ε. Λάρισας, αναφέρουν οι Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας.

Η ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι  η προσωρινή Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας , τοποθέτησε για συμπλήρωση ωραρίου τους λειτουργικά υπεράριθμους, τους ευρισκόμενους στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας, τους αποσπασμένους από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε, δηλαδή το σύνολο των εκπαιδευτικών που έπρεπε να συμπληρώσουν το ωράριό τους (355 εκπαιδευτικούς)  παρακάμπτοντας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας), αντίθετα δηλαδή με αυτό που ο νόμος ορίζει.

Επικαλείται στην απόφασή της, τις διατάξεις της αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-02 Υπουργικής Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός των Ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περ/κών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης….»  ενώ είναι γνωστό ότι η  Υπουργική  Απόφαση  ορίζει συγκεκριμένα στο άρθρο 18 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς» στις παραγράφους 4 και 6 τα εξής:

“4. Διαθέτουν μερικά ή ολικά ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.

6. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μονάδα για χρονικό διάστημα δύο μηνών, για να καλύπτουν επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, και εισηγούνται στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την παράταση των αποσπάσεων αυτών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.”

Αποτέλεσμα αυτών των παράνομων ενεργειών  είναι ένα ΑΛΑΛΟΥΜ  στις τοποθετήσεις αλλά και πρόκληση σοβαρότατων προβλημάτων στη λειτουργία των σχολείων.

Το γεγονός ότι τοποθετούνται στα σχολεία  πολλοί εκπαιδευτικοί με λίγες διδακτικές ώρες, δεν επιτρέπει σε αυτούς αφενός να ενταχθούν ομαλά στην σχολική ζωή και αφετέρου  δυσκολεύει – έως και καθιστά αδύνατο – να σχεδιαστεί ωρολόγιο πρόγραμμα κατάλληλο για τις παιδαγωγικές διαστάσεις των διδακτικών αντικειμένων. (Πρακτικά Συνάντησης Συντονιστών Εκπαίδευσης με Διευθυντές σχολείων 21-9-2021)

Ενδεικτικά αναφέρουμε  παραδείγματα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που έγιναν από την προσωρινή Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1.            Εκπαιδευτικός  ΠΕ03 τοποθετήθηκε σε σχολείο για τρεις ώρες για να διδάξει το τρίωρο μάθημα της Άλγεβρας, ενώ παράλληλα έχει τοποθετηθεί σε άλλα δύο σχολεία, τα οποία απέχουν πολύ μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει (για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να διδάξει μία ώρα την ημέρα το μάθημα της Άλγεβρας στη σχολική μονάδα) πως πρέπει να απασχοληθεί την ίδια μέρα σε δύο σχολεία τα οποία απέχουν πολύ μεταξύ τους

2.            Εκπαιδευτικός ΠΕ03  τοποθετείται σε Γυμνάσιο για τις 2 ώρες ενός 4ωρου μαθήματος

3.            Εκπαιδευτικός ΠΕ02 τοποθετείται σε Γυμνάσιο για 1 ώρα  ενός 3ωρου μαθήματος.

4.            Εκπαιδευτικοί πηγαίνουν από 4 ώρες σε 3 σχολεία για να συμπληρώσουν  ωράριο.

Το 30% των συναδέλφων συμπληρώνει ωράριο σε τρία (3) τουλάχιστον σχολεία.

Ποιες είναι οι επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτουν οι παραπάνω συνάδελφοι αφού τα κενά ήταν γνωστά από τις 2/9/2021 και με ποια διάταξη νόμου μπορεί να διαθέσει μερικά ή ολικά συναδέλφους σε σχολικές μονάδες ;

Συνειδητά παρακάμπτει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κάνοντας την εξαίρεση του κανόνα καθεστώς.

Υπήρχε όλος ο χρόνος από τις 2/9/2021 που τα σχολεία έστειλαν τα λειτουργικά κενά έως και την έναρξη των μαθημάτων 13/09/2021, να γίνουν οι τοποθετήσεις από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  όπως ο νόμος ορίζει.

Σε όλες αυτές τις παράνομες και παράτυπες ενέργειες της Διοίκησης , όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις  και η ΕΛΜΕ Λάρισας τηρούν σιγή ιχθύος. Έτσι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να είναι δίπλα στους συναδέλφους;

Θα πρέπει να σταματήσει άμεσα ο παραλογισμός αυτός των τοποθετήσεων από την Προσωρινή Διευθύντρια Δ.Ε. Λάρισας.

Θα πρέπει να σταματήσει να παρανομεί και την καλούμε να εφαρμόσει  την Νομοθεσία.