Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο ΊδρυμαΑγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

H απόφαση

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Διευθυντής κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλέγεται σε κάθε Κατάστημα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όπου είναι εφικτή η άμεση λειτουργία δομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4763/2020. Ο Διευθυντής ασκεί καθήκοντα Διευθυντή κάθε δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης και στο ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4763/2020.

2. Η αίτηση επέχει τη θέση

α) δήλωσης αποδοχής απόσπασης

β) υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψηφίους.

Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Καταστήματα Κράτησης. O χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας κριτηρίων, καθορίζονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση κοινοποιείται με μέριμνα των υποψηφίων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

5. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.