Κατανομη ΖΕΠ ανα Περιφερειακή Διεύθυνση – Οι Περιφερειακοί Διευθυντές καλουνται μεχρι τη Δευτέρα να προχωρήσουν στην ίδρυση των τμημάτων υποδοχής.

«Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031893 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι. Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες αναφέρονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και συμπεριλαμβάνονται στην με αριθ. πρωτ. 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄4689) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ».

Οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι Ζ.Ε.Π. θα ιδρυθούν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στη με αριθ. πρωτ. : 135904/ΓΔ4/14-08-2018 (ΑΔΑ:Ω88Ζ4653ΠΣ-ΥΗΨ) εγκύκλιο, με θέμα

«Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018- 2019 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας ».

Οι Τάξεις Υποδοχής να ιδρυθούν στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγγραφεί και φοιτούν μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παιδιά πολιτών τρίτων χωρών και προσφυγόπαιδες που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Σας επισυνάπτουμε πρότυπο σχεδίου απόφασης (συν. 1), το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στις Αποφάσεις Ίδρυσης και θα αναρτήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και τη με αριθ. πρωτ. 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄4689) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ». (συν. 2)

Για την ίδρυση των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά υπόψη οι διαθέσιμες πιστώσεις και η κατανομή αυτών ανά Περιφέρεια , όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ( δείτε )

Με βάση τις Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι Ζ.Ε.Π. θα γίνει η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ02, με πλήρες ή μειωμένο ωράριο ανάλογα με τις προς κάλυψη ανάγκες, στο πλαίσιο της Πράξης : «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031893 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020» .

Οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2018-2019 πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 8-11-2018, να σταλούν άμεσα ηλεκτρονικά στους αποδέκτες που αναφέρονται στο πρότυπο Σχεδίου Απόφασης στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.: spο[email protected],

για τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.: [email protected] και

[email protected]

για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας: [email protected] .