Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων:

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στις ακόλουθες προκηρύξεις:

Α) Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση 4 επιστημονικών υπευθύνων για την ανάπτυξη 4 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
  3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα:

Β) Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα μαθημάτων ειδικότητας – εκπαιδευτή πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα:

Γ) Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα μαθημάτων ειδικότητας – επαγγελματία ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Σχετικός υπερσύνδεσμος του Φορέα:   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022