Παραδείγματα έδωσε το , σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης του γονέα ή κηδεμόνα για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης ή στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Συγκεκριμένα τα παραδείγματα που παρατίθενται έχουν να κάνουν με την απάντηση του ερωτήματος “Σχ.Έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοση της κατατεθείσας γνωμάτευσης/εισήγησης για “Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση” ή για στήριξη από “Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό” του ΝΕΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1-(10-06-2021).

Αναλυτικά τα Παραδείγματα, καθώς μας ζητήθηκαν παραδείγματα περιπτώσεων για την απάντηση του ερωτήματος «Σχ.Έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοση της κατατεθείσας γνωμάτευσης/εισήγησης για «Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση» ή για στήριξη από «Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό» του ΝΕΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1-(10-06-2021), παραθέτουμε τα εξής τέσσερα (4):

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2018-19 φοιτούσε στην Α’ Δημοτικού. Έστω ότι την 1η Ιουνίου 2019 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό. Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο

ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021), θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: 2 σχολικά έτη (2018-2019).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2019-2020 φοιτούσε στην A’ Δημοτικού. Έστω ότι την 15 Σεπτεμβρίου 2019 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό. Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο

ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021) θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: Προηγούμενο σχολικό έτος (2019-2020).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2020-2021 φοιτά στην Α’ Δημοτικού. Έστω ότι την 10 Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό. Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021) θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: Τρέχον σχολικό έτος (2020-2021).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Έστω μαθητής που το σχολ. έτος 2020-2021 φοιτά στην Α’ Δημοτικού. Έστω ότι την 6η Ιουνίου 2021 εκδόθηκε γνωμάτευση/ εισήγηση για τον μαθητή αυτόν για Παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό. Με βάσει το ανωτέρω ερώτημα που έχει τεθεί στο ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- (10-6-2021) θα επιλέξει ο/η γονέας/κηδεμόνας την ένδειξη: Τρέχον σχολικό έτος (2020-2021).