Υπουργείο Παιδείας – Συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ – ΕΒΠ, για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο 2019.

Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τους έξι υπαλλήλους και την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο του 2019 για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα το σύνολο της διαδικασίας της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων για διορισμό και πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κτλ.
Στο συνεργείο συμμετέχουν αναλυτικά οι παρακάτω υπάλληλοι

Δείτε αναλυτικά