Εγκρίθηκε από το η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με «Peer2peer: relate schools to combat Roma dropout», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
τίτλο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 46/24-09-2020 απόσπασμα
Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με
τίτλο:

«Peer2peer: relate schools to combat Roma dropout», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές/τριες της Π/βάθμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και αυτό δύναται να εφαρμόζεται διαδικτυακά, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ταυτόσημο με αυτό το οποίο έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ.

2. Υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε συνθήκες μετάδοσης του Covid-19.

3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στο σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.

5. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) της υγείας και της ασφάλειας των
μαθητών/τριών.