Το Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας Διεθνή  προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό  συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 27 εκ.€.

Ο διαγωνισμός

Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του εξέδωσε σήμερα προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπολογισμού 27 εκ ευρώ  γα την  παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ΕΣΑΑ και επίκειται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ),για τα εξής  τρία έργα , με τον  αντίστοιχο εκτιμώμενο προϋπολογισμό:

Α.  Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Κατηγορία “Digital Transformation of Education”) ΠΥ 2.695.057,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.341.870,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αξία Προαίρεσης 1.377.528,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.708.134,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύνολο Τμήματος με προαίρεση 4.072.585,00 € χωρίς ΦΠΑ και 5.050.006,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Β. Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κατηγορία Upgrading Vocational Education and Training) και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post- Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools).

ΠΥ 2.995.945,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.714.971,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αξία Προαίρεσης 1.497.972,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.857.485,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύνολο Τμήματος 4.493.917,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.572.457,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Γ. Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων ( Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities).
ΠΥ 8.765.128,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 10.868.758,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αξία Προαίρεσης 4.382.564,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.434.379,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύνολο Τμήματος 13.147.692,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 16.303.138,1 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.