Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του κ. Αλέξανδρου Κόπτση, σχετικά με τα αριστεία προόδου σχολικού έτους 2021-2022.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Αμέσως μετά την έκδοση των ετήσιων αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2021-2022 και το αργότερο μέχρι τις 08-07-2022 (Παρασκευή), παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό των /μαθητριών που δικαιούνται να λάβουν Αριστεία Προόδου, Βραβεία Προόδου, Επαίνους Προσωπικής Βελτίωσης και Ειδικούς Επαίνους, σύμφωνα με τις παρ. 7,8,9,10 του άρθρου 31 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α (Β΄ 2005)».

Tα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρωτικά ηλεκτρονικά στο email: [email protected] προς τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα B΄ Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υ.ΠAI.Θ.

Σημειώνεται μάλιστα ότι θα πρέπει να δοθεί ο ακριβής αριθμός των μαθητών/μαθητριών που δικαιούνται να λάβουν Αριστεία Προόδου, Βραβεία Προόδου, Επαίνους Προσωπικής Βελτίωσης και Ειδικούς Επαίνους, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας».