Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε τις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως,