Αναδείχτηκαν οι εθνικές προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας οι οποίες συνάδουν με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τους στόχους της Σύστασης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και της Διακήρυξης του Osnabrück.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της καινοτομίας και αριστείας, έγινε ειδική αναφορά στη χώρα μας για την ίδρυση των 25 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ.) και των 15 Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF).

Αντικείμενα συζήτησης στη συνεδρίαση του ACVT αποτέλεσαν, επίσης, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, τα Εθνικά Σχέδια Εφαρμογής, η ψηφιακή μετάβαση, τα ευρωπαϊκά επαγγελματικά περιγράμματα, η ψηφιοποίηση της ΕΕΚ, τα μικρο-διαπιστευτήρια, καθώς και οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης.