Υπόμνημα διαμαρτυρίας για το διπλασιασμό της μοριοδότησης των νεοδιόριστων του 2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών. Ο τρίτος και ο τέταρτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτούνται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος (…)».

Η κατάργηση ωστόσο της υποχρεωτικής τριετίας που εισήχθη με τον ν.3848/2010 και τροποποιήθηκε ως άνω με τον ν. 4038/2012 συνοδεύεται με διπλασιασμό του αριθμού μονάδων μετάθεσης (μορίων) για το τρίτο και τέταρτο έτος, μόνο για τους διορισθέντες μετά το 2010. Εξαιτίας της εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης μόνο για τους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν από το έτος 2010 και μετά, οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί πριν το έτος 2010 υφιστάμεθα αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν πριν το 2010, ενώ θα παραμένουν στον τόπο διορισμού τους, θα παίρνουν τα μισά μόρια έναντι των νεοτέρων συναδέλφων τους.

Η διάταξη όμως αυτή πέραν του ότι είναι κατάφορα άδικη για μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών, προσκρούει και στις υπερισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα: το αρθ. 4 παρ. 1 Σ. ορίζει την υποχρέωση των συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας να μεταχειρίζονται με όμοιο τρόπο όμοιες περιπτώσεις και την ανόμοια μεταχείριση των ανόμοιων. Επιβάλλεται, επομένως, τόσο ο νομοθέτης όσο και η διοίκηση να μεταχειρίζονται ομοίως όσους τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, αποκλείοντας την άνιση μεταχείρισή τους αλλά και την αυθαίρετη εξομοίωση των τελούντων υπό διαφορετικές συνθήκες προσώπων. Εξαιρέσεις θα μπορούσαν να προβλεφθούν μόνο για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου και πάλι μόνον εφόσον το επιβάλλει η διαφοροποίηση των υπό κρίση καταστάσεων.

Κατά δε την νομολογία του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται δεκτό ότι προς αποκατάσταση της ανισότητας επιβάλλεται η επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης και σε όσους αδικαιολόγητα παραλείφθηκαν από «ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων» ή εξαιρέθηκαν από παροχή ενόσω βρίσκονται υπό τις αυτές συνθήκες με τους ευνοούμενους και για το λόγο αυτό η παροχή θα πρέπει να επεκταθεί και στους πρώτους [εξαιρεθέντας].

Αλλά και αν ακόμα θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση για τον διπλασιασμό των μορίων των διορισθέντων από το 2010 και μετά εκπαιδευτικών, αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις, αυτές θα πρέπει να εξειδικεύονται βάσει κριτηρίων λόγου χάρη οικογενειακών ή αξιολογικών, και όχι να περιλαμβάνει ανέλεγκτα το σύνολο των νεοδιορισθέντων κατά ένα συγκεκριμένο έτος. Είναι κατάφορη αδικία ο διπλασιασμός της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2010, οι οποίοι έκαναν αίτηση για μετάθεση τη δεύτερη χρονιά, δεν την πήραν, όπως όλοι μας, αλλά διπλασιάστηκε η μοριοδότησή τους.

Παράλληλα, από το αρθ. 4 παρ. 4 Σ. απορρέει και η αρχή της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις γενικά αλλά και η αρχή της σταδιοδρομίας του καθενός κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας. Η αυθαίρετη, ωστόσο, μοριοδότηση των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών κατά το έτος 2010 όπως αυτή προβλέπεται με τον ν. 4038/2012 εισάγει προφανώς αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος όσων διορίσθηκαν τα προηγούμενα έτη και επιπλέον καταστρατηγεί το δικαίωμά μας κατά το άρθ. 4 παρ. 4 Σ. ως μη δυνάμενοι πλέον [οι διορισθέντες πριν το έτος 2010] να αποκτήσουμε αντίστοιχη μοριοδότηση, καίτοι υπηρετούμε περισσότερα χρόνια στην εν λόγω θέση.

Συνοψίζοντας και προς επίρρωση των παραπάνω θα πρέπει να αναφερθούν και τα ακόλουθα:

Δεν είναι νόμιμο αλλά ούτε λογικό να επιλέγεται αυθαίρετα μια κατηγορία εκπαιδευτικών για να πριμοδοτηθεί χωρίς κανένα δικαιολογημένο κριτήριο και εντελώς αναιτιολόγητα. Ιδιαίτερα σήμερα, όλοι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι νέοι που υπηρετούμε σε μέρη μακριά από την μόνιμη κατοικία μας, αντιμετωπίζουμε σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες. Η ανάγκη για μοριοδότηση είναι, συνεπώς, η ίδια για όλους εμάς που από τη στιγμή του διορισμού μας αναγκαζόμαστε να μετακινηθούμε και να εγκατασταθούμε σε μέρη μακριά από την μόνιμη κατοικία μας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οικονομική μας κατάσταση.

Δεν μπορεί, επομένως, να αιτιολογηθεί καμία ιδιαίτερη, διαφοροποιημένη κατάσταση για τους διορισθέντες μετά το 2010 εκπαιδευτικούς που να επιβάλλει ή τουλάχιστον να δικαιολογεί την ευνοϊκότερη μεταχείρισή τους αναφορικά με την μοριοδότησή τους, δίνοντάς τους, μάλιστα, προβάδισμα σε βάρος όλων ημών που υπηρετούμε περισσότερα χρόνια στην υπηρεσία.

Σας καλούμε τέλος, με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, να αποκαταστήσετε την διακριτική μεταχείριση και κατάφωρη ανισότητα που δημιουργήθηκε με το ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/2012 είτε επεκτείνοντας την εν λόγω ρύθμιση και στους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν πριν το 2010, είτε καταργώντας την.

(Το παρόν υπόμνημα έχει διαβιβαστεί στον Νομικό Σύμβουλο της ΔΟΕ κ. Γιάννη Δραγασάκη, δια μέσου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νομού Ρεθύμνης. Ανάλογες κινήσεις μπορούν να πράξουν και συνάδελφοι από Συλλόγους της υπόλοιπης χώρας, αξιοποιώντας το παραπάνω κείμενο ως έχει.)

Οι Εκπαιδευτικοί (ΠΕ70)

Αθανασιαδού Μαρία

Βασιλειάδης Αλέξανδρος

Γάκη Ευαγγελία

Γκιτέρσιου Χριστίνα

Δρουδάκη Χαρίκλεια

Καβούνης Χρυσόστομος

Καφτεράνη Βασιλική

Κοτρώνη Πασχαλία

Λούστα Χριστίνα

Μαρκουλής Αλέξιος

Μαυραντωνάκη Κατερίνα

Μελαχροινούδης Μιχάλης

Μέλκου Κωνσταντίνα

Παπαδοπούλου Χριστίνα

Παυλίδου Αναστασία

Παχατίρογλου Κυριακούλα

Πρωτογεράκη Νεκταρία

Σκαπέτης Αντώνιος

Σπυροπούλου Αναστασία

Τσιτσώνη Μαρία

Τρυφερίδου Εύη

Φούντζουλα Δήμητρα