Δημοσίευμα της Καθημερινής Ενημέρωσης, την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, σχετικά με τις επικείμενες πρυτανικές εκλογές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παρουσιάζει τις θέσεις και τις αρχές του υποψηφίου Πρύτανη Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου και του υποψηφίου πρυτανικού σχήματος “ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ”.

Ακολουθεί αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το υποψήφιο πρυτανικό μας σχήμα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης, με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, με συνείδηση της κρισιμότητας των περιστάσεων, εκκινώντας από θεμελιακές αρχές, και πορευόμενο με όραμα και συγκεκριμένους στόχους, αποφάσισε να τεθεί στην κρίση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το σχήμα μας επιχειρεί να φέρει μια νέα αντίληψη στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Μια διοίκηση με νέες ιδέες, την οποία δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε από την επομένη της εκλογής μας, χωρίς προγενέστερες δεσμεύσεις και αποκλεισμούς. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια διοίκηση μπορεί να δώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την πορεία του Ιονίου Πανεπιστημίου ως σύγχρονου, δημοκρατικού, καινοτόμου και αυτοδιοίκητου Δημόσιου Πανεπιστημίου, σε άμεση σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Ιονίου και δικτύωση με το ελλαδικό και διεθνές ακαδημαϊκό σκηνικό.

Η διοίκηση ως θέση ευθύνης μπορεί να υπηρετηθεί ακολουθώντας σαφείς και αδιαπραγμάτευτες αρχές. Οι αρχές που διέπουν το όραμά μας για το μέλλον του Ιονίου Πανεπιστημίου ορίζονται από την αντίληψή μας:
α. για τον ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου ως φορέα σύνθεσης, προαγωγής και διάδοσης της γνώσης και του πολιτισμού
β. για την ανάγκη το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να διοικείται δημοκρατικά και με πλήρη διαφάνεια, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ακαδημαϊκής και διοικητικής αυτοτέλειας. Η ελευθερία της έκφρασης και της διατύπωσης της ακαδημαϊκής γνώμης, η συνεργασία, και η χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή αποτελούν συστατικά της χρηστής και συμμετοχικής Πανεπιστημιακής διοίκησης.
γ. για την παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με στόχο την κατάρτιση νέων επιστημόνων, ικανών να αντεπεξέλθουν στις ειδικές ανάγκες του επαγγέλματός τους, με παράλληλη καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά και οικουμενικών αξιών.
δ. για την κρισιμότητα της πραγματοποιούμενης έρευνας ως βασικού συστατικού ποιοτικής αναβάθμισης και προσαρμογής των σπουδών στις εξελισσόμενες ανάγκες, με κοινωνική διάσταση.
ε. για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνεισφοά ως θεμέλια που αναγκαίου εκσυγχρονισμού της λειτουργίας και της εικόνας. Η ανάπτυξη πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση ενός συμφωνηθέντος από την ακαδημαϊκή κοινότητα στρατηγικού σχεδίου.

Η τωρινή εκλογική διαδικασία είναι κρίσιμη για την κατεύθυνση και το μέλλον του Ιονίου Πανεπιστημίου. Καθώς διαθέτουμε πολυετή εμπειρία της λειτουργίας και της καθημερινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα, και θέσαμε εγκαίρως τους στόχους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Αναλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της περίστασης και επιδιώκοντας έναν ευρύ διάλογο, ανακοινώσαμε εγκαίρως την πρωτοβουλία μας και θέσαμε υπόψιν των συναδέλφων λεπτομερές πρόγραμμα δράσης, ρεαλιστικό και πλήρες. Μέσα από συνεχείς και ουσιαστικές συζητήσεις με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους) εντάξαμε περαιτέρω προτάσεις και καταλήξαμε στο οριστικό πρόγραμμα δράσης μας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης καταθέσαμε στην κρίση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποφεύγοντας τις πομφόλυγες και αοριστολογίες, οι οποίες ακούγονται από άλλους, το σχήμα μας διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα δράσης που αποτελεί συνεκτικό χάρτη της διοικητικής μας πρακτικής και ταυτόχρονα συμβόλαιο που μας δεσμεύει. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσχερειών, αλλά γνωρίζουμε πώς να διεκδικήσουμε ένα Πανεπιστήμιο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Το Πρόγραμμα δράσης μας αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες: την Ανάπτυξη, την Υποστήριξη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Η Ανάπτυξη αποτελεί προαπαιτούμενο της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, που εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε οποιαδήποτε κλίμακα (τοπική, εθνική, διεθνή). Στηρίζεται στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο μιας συνολικής Ιδρυματικής στρατηγικής. Η Ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς θεσμική και στοχευμένη Υποστήριξη. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες συνίστούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της Πανεπιστημιακής λειτουργίας. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με βασικό εργαλείο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς προώθησης και θεσμικής υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος. Η νησιωτική φυσιογνωμία του Ιδρύματος κάνει τον πυλώνα αυτό ιδιαιτέρως αναγκαίο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε ήδη θέσει σαφείς και εξειδικευμένους στόχους σε αυτούς τους πυλώνες, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να μπορέσει να αντιμετωπίσει χρονίζοντα προβλήματα και να αποκτήσει ταχύτερο βηματισμό, ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις αντίστοιχες προκλήσεις. Για την επίτευξη αυτής της δυναμικής. Θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες οικονομικής στήριξης του Πανεπιστημίου από εθνικές ή διεθνείς πηγές.

Όραμά μας είναι ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, αυτοδύναμο και εξωστρεφές Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ένα Πανεπιστήμιο δυναμικό, που θα λειτουργεί με όρους ακαδημαϊκού πνεύματος και αίσθηση της κοινότητας. Ένα Πανεπιστήμιο που θα βρίσκεται σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συμπόρευσης με την τοπική κοινωνία, ενώ παραλλήλως θα μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ελλαδικό ακαδημαϊκό σκηνικό, διαμορφώνοντας φυσιογνωμία και έργο με διεθνή αναγνωρισιμότητα και εμβέλεια. Ένα Πανεπιστήμιο με ουσία, δυναμισμό και επιδραστικότητα.

Αυτή η εκλογική διαδικασία είναι όντως κρίσιμη για την πορεία του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιό μας έχει ανάγκη μια αποτελεσματική και δημοκρατική διοίκηση που θα ακολουθεί το συμμετοχικό μοντέλο, χωρίς πατρωνείες και αποκλεισμούς. Η ακαδημαϊκή κοινότητα αναμφίβολα διαθέτει γνώση και κρίση. Την εμπιστευόμαστε πλήρως·και με αίσθημα ευθύνης την καλούμε να μας εμπιστευθεί για να κάνουμε το κοινό μας όραμα, πράξη. Για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε·για το Πανεπιστήμιο που αξίζουμε.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ