Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι έως και 13 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή

Η απόφαση

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

1.Προκηρύσσεται η θέση του Γενικού Διευθυντή του . Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΚΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΙΚΥ, συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων.

2.Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙKY για δύο ακόμα τριετίες. Ο Γενικός Διευθυντής μετά τη λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική θέση του, η οποία παραμένει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη θέση του Γενικού Διευθυντή για την προκηρυσσόμενη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2158/1993, έχουν:

α)μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,

β)εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης,

γ)μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ι.Κ.Υ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος εάν κάποιος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2158/1993 και του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 321/1999 είναι:

1.Πτυχίο ΑΕΙ.

2.Δεκαπενταετής υπηρεσία, σε ΑΕΙ ως μέλος ΔΕΠ ή ως εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση ή ως διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο ΙΚΥ.

3.Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Τριετής τουλάχιστον πραγματική άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος ή ανώτερης Οργανικής Μονάδας ή σε Οργανικές Μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που συνδέεται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ.

3.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πέραν του στοιχείου (2) της παρούσης παραγράφου.

4.Διδακτορικό δίπλωμα που συνδέεται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ.

5.Διδακτορικό δίπλωμα πέραν του στοιχείου (4) της παρούσης παραγράφου. 6.Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΑΑ)

7. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ