Απάντηση του σχετικά με επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την .

Η απάντηση του ΙΕΠ

Σχετικά με επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) με θέμα «Υποβάθμιση-απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Σε συνέχεια της επιστολής που διαβιβάστηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής από  το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση – Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.» με θέμα: «Υποβάθμιση-απαξίωση της Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»,  σημειώνουμε τα εξής:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), την τελευταία τριετία, έχει προβεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών και ενεργειών με τις οποίες υποστηρίζει έμπρακτα την  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία, μεταξύ άλλων:

— Έχουν ορισθεί, συγκροτηθεί και στελεχωθεί (στο πλαίσιο της διεπιστημονικής  προσέγγισης) με επιστημονικό προσωπικό ποικίλων ειδικοτήτων, που γνωρίζει και  υποστηρίζει τα σχετικά θέματα με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα, οι  ακόλουθες δύο επιστημονικές μονάδες:  ∙ Μονάδα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και Αειφορίας  ∙ Μονάδα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,  Πολιτιστικών Θεμάτων, …)

— Έχουν προκηρυχθεί και πληρωθεί δύο θέσεις Συμβούλων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Οι εν λόγω Σύμβουλοι προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες τους στο  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

— Έχει εκδοθεί Πρόγραμμα Σπουδών για «το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 2820/τ. Β΄/06-06-2020).

— Διατίθενται στην ιστοθέση του ΙΕΠ πλέον των 350 προτάσεων εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που συνδέονται και με την αει φορία, οι οποίες είτε εκπονήθηκαν μετά από σχετική πρόσκληση του ΙΕΠ, είτε αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΙΕΠ ως υλικό τρίτων φορέων μετά από ανάλογη πρόσκληση,   όπως στις ενότητες:

Ενότητα ΕΥ ΖΗΝ: Υγεία: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Ασφάλεια (63 προγράμματα),  Ψυχική και συναισθηματική υγεία-Πρόληψη (50 προγράμματα), Σεξουαλική δια παιδαγώγηση (15 προγράμματα).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  (47 προγράμματα), Κλιματική αλλαγή-Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία  (40 προγράμματα), Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά (36 προγράμματα).   ∙

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΩ: Ανθρώπινα δικαιώματα (27 προγράμματα), Εθελοντισμός δια μεσολάβηση (27 προγράμματα), Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα (56 προγράμματα).

Παράλληλα, το Ινστιτούτο υποστηρίζει τα θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία, όπου καλείται μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εισηγηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και συνεισφέρει μεταξύ άλλων στην υποστήριξη και την παρακο λούθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών δεικτών των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης με   προτεραιότητα στον στόχο 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα, εκ του νόμου, να προκηρύσσει  θέσεις Συμβούλων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, υποχρεώσεις και δυνατότητές του στον αριθμό πλήρωσης των συνολικών θέσεων συμβούλων τις οποίες δύναται να εξειδικεύει  σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία στο πλαίσιο των δράσεων και σκοπών του και της κείμενης νομοθεσίας, αποφεύγοντας τη μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές  βαθμίδες.

Στο ανωτέρω πλαίσιο προέβη και στην με αριθμ. πρωτ. 6893/3-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΝΩ ΓΟΞΛΔ-ΖΤ1) «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό», στην οποία περιλαμβάνεται και θέση Συμβούλου  Φυσικών Επιστημών και Αειφορίας, με πρόθεση, εφόσον επιλεγεί σύμβουλος, να υποστηρίξει σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του φορέα τόσο στις Φυσικές Επιστήμες όσο και την  Εκπαίδευση για την Αειφορία, σε συνεργασία με τους συμβούλους και το λοιπό επιστημονικό  προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής μας προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., αναφορικά με την  υποβάθμιση και απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην  Ελλάδα, διαβλέπουμε υποβάθμιση και σε επίπεδο Ι.Ε.Π., αφενός με την απουσία αντίστοιχης θέσης  Συμβούλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία και αφετέρου  αυτόνομης μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο Τμήμα Α΄:  Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, όπως αυτά ήταν θεσμοθετημένα στο  παρελθόν στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στην ανακοίνωση του Δ. Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτοκ. 6893/3-6-2022, ΑΔΑ: 9ΝΩΓΟΞΛΔ-2Τ1), με έκπληξη  διαπιστώσαμε ότι προκηρύχθηκε κοινή θέση Συμβούλου Α’, Φυσικών Επιστημών και Αειφορίας ,  με αποτέλεσμα τη σαφή υποβάθμιση τόσο της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών όσο και της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία  είναι διεπιστημονική, κανένα γνωστικό αντικείμενο δεν μπορεί να την επικαλείται ως δικό του θέμα,  αλλά όλα τα γνωστικά αντικείμενα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν (UNESCO, 2005).

Επιπλέον συνεκτιμώντας ότι:  Ορθά ο νομοθέτης προσθέτει την έννοια της Αειφορίας στα Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) (Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία -Κ.Ε.Α. στο Ν. 4547/18 και Κέντρα  Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Ν. 4823/21 ).

Υφίσταται αυτόνομη Διεύθυνση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με την επωνυμία «Διεύθυνση Υποστήριξης  Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία»  Σύμφωνα με το πρόσφατα εκδοθέν Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Υ.Α. 66152/ΓΔ4/1-6- 2022- Φ.Ε.Κ. 2820/τ. Β΄/6-6-2022), υφίσταται αυτόνομο μάθημα/αντικείμενο “Περιβάλλον και  Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” για το οποίο “τρέχει” επιμορφωτικό έργο επιμορφωτών Β΄.

Εδώ να σημειώσουμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με το περιεχόμενό του και την ελλιπή  επικαιροποίηση σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης .

Στο Νόμο 4823/2021 εσφαλμένα δεν υπάρχει πρόβλεψη Συμβούλων Εκπαίδευσης για την  Αειφορία (πρώην Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία) ούτε καν σε Περιφερειακό επίπεδο,  θεωρούμε απολύτως λανθασμένη τη συνένωση, σε επίπεδο Συμβούλων Ι.Ε.Π., της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία με τις Φυσικές Επιστήμες, που οδηγεί  τελικά στην υποβάθμιση και των δυο επιστημονικών πεδίων και εκφράζουμε την ανάγκη  δημιουργίας διακριτών θέσεων Συμβούλων Ι.Ε.Π. τόσο για την “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/  Εκπαίδευση για την Αειφορία” όσο και για τις Φυσικές Επιστήμες, ώστε να διατηρηθεί υψηλό το  επίπεδό τους, όπως ήταν στο παρελθόν.

Ευελπιστώντας στην κατανόηση των όσων παραπάνω αναφέρουμε, αναμένουμε τις δικές σας  ενέργειες προς ικανοποίηση του αιτήματός μας και τη θεραπεία της τρέχουσας προκήρυξης.