Η επιλογή των Επιμορφωτών/τριών Β’ για ανάθεση επιμορφωτικού τμήματος θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας κατά γνωστικό αντικείμενο και φθίνουσα σειρά μορίων.

Δείτε τον πίνακα

 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΙΕΠ:

α) είκοσι τέσσερις (24) Επιμορφωτές Α’ που κατόπιν αίτησής τους εντάχθηκαν στο μητρώο των Επιμορφωτών Β’ (ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ ), αφού δεν αξιοποιήθηκαν ως Επιμορφωτές Α’, καθίστανται Επιμορφωτές Β’ και επομένως δύνανται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση.

β) εκατόν εξήντα (160) εκπαιδευτικοί πρότυπων και πειραματικών σχολείων που είναι ενταγμένοι στο μητρώο Επιμορφωτών Β’, μετά από αίτησή τους, ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ) και έχουν λάβει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης της Πιλοτικής Εφαρμογής των ΠΣ (υπ’αρ. 23/28-04-2022 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ), καθίστανται Επιμορφωτές Β’ και επομένως δύνανται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 66/09-12-2021 Πράξη ΔΣ ΙΕΠ έγκρισης του Οδηγού Επιμόρφωσης.

γ) χίλιοι τριακόσιοι εξήντα (1.360) εκπαιδευτικοί που κατόπιν αίτησής τους εντάχθηκαν στο μητρώο των Επιμορφωτών Β’, (ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ), παρακολούθησαν την επιμόρφωση των υποψήφιων Επιμορφωτών Β’ και έλαβαν βεβαίωση πιστοποίησης (υπ’αρ. πρωτ. 14150/02-11-2022, ΑΔΑ: 68ΤΟΟΞΛΔ-ΩΦΔ), καθίστανται Επιμορφωτές Β’ και επομένως δύνανται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 66/09-12-2021 Πράξη ΔΣ ΙΕΠ έγκρισης του Οδηγού Επιμόρφωσης.