Πρόσκληση του για για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Η πρόσκληση

Το ΙΕΠ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τριάντα δύο (32) εμπειρογνώμονες για τις εξής έξι συστάδες:

7: Ξένες Γλώσσες,

8: Καλές Τέχνες,

9: Φυσική Αγωγή & Υγεία,

10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί,

 

11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες και

12: Επαγγέλματα γης,

για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 12 με τίτλο «Επικαιροποίηση – εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης», της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)» με κωδικό ΟΠΣ 5084974, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με την υπ’ αρ. πρωτ. 84745/27.7.2021 (ΑΔΑ: 614146ΜΤΛΡ-55Χ) Απόφαση Ένταξης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.