Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμόρφωση κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020- 2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Κατά την 1 η Επιμορφωτική Περίοδο Ιουνίου 2021 – Αυγούστου 2021 και τη 2 η Επιμορφωτική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2021 δήλωσαν συμμετοχή περισσότεροι από 72.000 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 59.292 έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.