Ανακοίνωση έβγαλε το σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών.

Ενημέρωση για Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων της υπ. αρ. πρωτ. 7530/
10-06-2021 (ΑΔΑ:65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. έως και τη Δευτέρα 05-07-2021 και ώρα 15:00.