Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2021 συμμετείχαν περισσότεροι/ες από 1000 εκπαιδευτικοί ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτές/ριες Δ.Ι.Ε.Κ. από όλη την επικράτεια και 112 επιμορφωτές/ριες του Μητρώου της Πράξης.

Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου της Β’ Επιμορφωτικής Φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS): 5008057 Ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057, η οποία
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2021 συμμετείχαν περισσότεροι/ες από 1000 εκπαιδευτικοί . και εκπαιδευτές/ριες Δ.Ι.Ε.Κ. από όλη την επικράτεια και 112 επιμορφωτές/ριες του Μητρώου της Πράξης.

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενίσχυση και η αποτελεσματική υλοποίηση του Θεσμού:

«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών/ριων των Δ.Ι.Ε.Κ., που εμπλέκονται στην υλοποίηση του θεσμού. Τα προγράμματα επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 39 ωρών, υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης) στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΘΕ1: «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξη
Μαθητείας» (6 ώρες)
ΘΕ2: «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας» (6 ώρες)
ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» (6 ώρες)
ΘΕ4: «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων» – «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» (6 ώρες)
ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση» (6 ώρες)
ΘΕ6: «Επιχειρηματικότητα» (6 ώρες)
ΘΕ7: «Καλές Πρακτικές – Συμπεράσματα» (3 ώρες)

Σημειώνεται, ότι το υλικό που έχει εκπονηθεί στο Πλαίσιο της Πράξης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19, ξεπερνώντας όμως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες
στιγμές, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., θα ήθελαν να
ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις επιμορφωτές/ριες, και όλους/ες
όσους/ες συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του Γ’ Κύκλου Επιμόρφωσης.