Ενεργοποιήθηκε το μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών του σύμφωνα με ανακοίνωση του.

Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αρ. 49/15-10-2020 Πράξης του ΔΣ του Ι.Ε.Π. ενεργοποιείται το ανοιχτό μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των

Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 για τις θέσεις όπως περιγράφονται ακολούθως:

Εποπτών για την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 2), για τα Γνωστικά Αντικείμενα όπως περιγράφονται παρακάτω:

2.8.3 Γεωγραφία (Δημοτικό)

1 ΘΕΣΗ

Υπομητρώο 14

4.2.1 Μουσική (Δημοτικό)

1 ΘΕΣΗ

Υπομητρώο 26

4.4 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο)

1 ΘΕΣΗ

Υπομητρώο 28

Επόπτη για την εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 3) για το Γνωστικό Αντικείμενο, όπως περιγράφεται παρακάτω:

2.8.4 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

1 ΘΕΣΗ

Υπομητρώο 14

Εκπονητών για τα Προγράμματα Σπουδών και το Υποστηρικτικό Υλικό καθώς και την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού (κατηγορία 1), για τα Γνωστικά Αντικείμενα όπως περιγράφονται παρακάτω:

1.2. Οικιακή Οικονομία» (Γυμνάσιο)

2 ΘΕΣΕΙΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο);

1 ΘΕΣΗ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
3.3.2 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο)

1 ΘΕΣΗ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία

3.6.3 Γερμανικά

2 ΘΕΣΕΙΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία

4.1.1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό);

2 ΘΕΣΕΙΣ

Τέχνες και Πολιτισμός

Εκπονητών για την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 2), για τα Γνωστικά Αντικείμενα όπως περιγράφονται παρακάτω:

2.4.2 Βιολογία (Γυμνάσιο)

2 ΘΕΣΕΙΣ

Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά

2.8.3 Γεωγραφία (Δημοτικό) ;

2 ΘΕΣΕΙΣ

Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά;

3.7 Ιταλικά (Γυμνάσιο)

2 ΘΕΣΕΙΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία

4.4 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο)

2 ΘΕΣΕΙΣ

Τέχνες και Πολιτισμός

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από Δευτέρα 19.10.2020 και ώρα 11:00 έως και Δευτέρα 02.11.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.