Εγκρίθηκε από το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμορφωτών/τριών στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Θεοδώρα Παπαθανασίου, Υπεύθυνη της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1280/05-
05-2021):

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Έχοντας υπόψη:

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η

Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και ειδικότερα το πακέτο εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς
υποστήριξης του έργου τους»

• Τις υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και φυσικά πρόσωπα/ελεύθερους επαγγελματίες, για υποβολή αίτησης ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για τη δημιουργία 4 υπομητρώων λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες/γνωστικά αντικείμενα της επιμόρφωσης

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την ανακοινώθηκαν οι πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, των επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 12540/29-11-2019 (Πράξη 49/29-11-2019, ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ)
Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο μητρώο επιμορφωτών/ επιμορφωτριών βάσει της υπ’
αρ. πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία ανακοινώθηκαν οι πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, τωνεπιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) πρόσκληση και το Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π.

• Την υπ’ αρ. πρωτ. 3529/09-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 669ΞΟΞΛΔ-8Α5) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η 2η ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης

• Την υπ’ αρ. 21/30-04-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία αποφασίστηκε να επανασχεδιαστούν οι επιμορφωτικές δράσεις των Πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π., υιοθετώντας τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, τουλάχιστον όσο διαρκούν τα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19, και προχωρώντας σταδιακά στις αντίστοιχες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας.