Για την αμεσότερη επίλυση αποριών ως προς την ανωτέρω απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα απευθείας στο [email protected] .

H ανακοίνωση

Διευκρινίσεις για την απόφαση ΔΣ του περί έγκρισης του υπ’ αρ. 7/26-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως ενεργοποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 16187/11-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΦΣΟΞΛΔ-0ΘΨ) Πρόσκληση, στο πλαίσιο της Πράξης Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.

Για την αμεσότερη επίλυση αποριών ως προς την ανωτέρω απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα απευθείας στο [email protected] .

Επισημαίνεται, όπως αναγράφεται και στην 16187/11-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΦΣΟΞΛΔ-0ΘΨ) Πρόσκληση, ότι ισχύουν οι όροι της αρχικής Πρόσκλησης. Επομένως, κάποιος που είχε υποβάλει υποψηφιότητα τον Απρίλιο λχ για Επιμορφωτής Β’ δεν είχε δικαίωμα υποβολής αίτησης τώρα ή κάποιος που είχε υποβάλει υποψηφιότητα για θέση Εκπονητή Γενικής Εκπαίδευσης δεν μπορούσε να επιλέξει τώρα την Ειδική.