Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/08/2018 - 15:45 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 εδ. α΄ του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 ( Α΄114), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της περ. α του άρθρου 112 του ν.4547/18(Α΄102),
β. του άρθρου 1 και των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4521/2018(Α΄38),
γ. του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
δ. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»,
ε. της αριθμ.38008/Ζ1/6-3-18 υπουργικής απόφασης , με θέμα «Σύσταση -Συγκρότηση
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/ Καθορισμός
των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος»(Υ.Ο.Δ.Δ. 117).

2. Το αριθμ.πρωτ.5315/14-06-2018 (5199/14-06-18 Γρ.Υπουργού) έγγραφο του
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο
διαβιβάζεται η πρόταση αυτής για την ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο ίδρυμα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 7/25-4-2018 (Θέμα 14ο) και 11/12-6-2018 (Θέμα 39ο)
πράξεις . 3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1./Γ/76ΝΠ/119116/Β1/13-7-2018 εισήγηση της παρ.5 ε του άρθρου
24 του ν.4270/2014 (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του ιδρύματος ή του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο Μόνο
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.),η οργάνωση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 Α του ν.
4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Loading...
  • europalso   ideascentral