Με την Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου.

Με την ) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 Α του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου.