Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Το ΦΕΚ  –  1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχο- λικών Βιβλιοθηκών, στο οποίο δύνανται να ενταχθούν όλες οι Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης της χώρας. Το Δίκτυο καθοδηγείται και συντονίζεται από το ΥΠΠΕΘ.


2. Οι Σχολικές Μονάδες σε συνεργασία με τους Σχολι- κούς Συμβούλους σταθμίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες και εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται από το ΥΠΠΕΘ και εξειδι- κεύονται σε σχετική εγκύκλιο, υποβάλλουν, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αίτημα ένταξης στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Τα αιτήμα- τα διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκ- παίδευσης στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρω-τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες στη συνέχεια τα διαβιβάζουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προκειμένου να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση ένταξης Σχολικών Μονάδων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός λειτουργίας του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολι- κών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λει- τουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση. Οι στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω του ως άνω ανα- φερόμενου σκοπού είναι:

α) η υποστήριξη της μάθησης, ως ανώτατο αγαθό όλων των ανθρώπων και κυρίως των μαθητών/τριών, προκειμένου να έχουν θέση και ρόλο στην πνευματική, την κοινωνικο-πολιτιστική και πολιτική ζωή

β) η ανάδειξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε βασικό πυλώνα της Δια Βίου Μάθησης και της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και γ) η ενιαία και επιστη- μονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση θεμάτων ίδρυσης, στελέχωσης, εξοπλισμού και αξιοποίησης των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΑΡΘΡΟ 3
Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών
1. ΟΝΟΜΑ: Σχολική Βιβλιοθήκη του (όνομα Σχολικής Μονάδας) Δημοτικού Σχολείου
2. Κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί μέρος του Συ- στήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρω- τοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήκει στην ευρύτερη βι- βλιοθηκονομική κοινότητα. Οργανικά εντάσσεται στη Σχολική Μονάδα, εντός της οποίας λειτουργεί και ακο-ipaideia.gr – λουθεί τον δικό της εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
3. Η Σχολική Βιβλιοθήκη νοείται ως:
α) Χώρος μάθησης και κοινωνικοποίησης, όπου συ- γκεντρώνονται τεκμήρια της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς.
β) Μονάδα πληροφόρησης και πνευματικής παραγω- γής, αποθετήριο μορφωτικού υλικού και κέντρο γνω- στικών πηγών, χώρος αλληλόδρασης και συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.
γ) Δυναμικό σημείο ανάπτυξης επιστημονικού δια- λόγου και εν δυνάμει χώρος οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
δ) Κέντρο με ηλεκτρονικό και ψηφιακό εξοπλισμό, όπου αποθηκεύεται, επεξεργάζεται και διακινείται η γνώση, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε έναν ανοιχτό κόσμο πληροφοριών.
ε) Χώρος προαγωγής της φιλαναγνωσίας και εργαλείο εμπλουτισμού και επέκτασης των προγραμμάτων σπου- δών. Υποστηρικτικό εργαλείο για την έρευνα και την ορ- γάνωση της διδασκαλίας, βάσει της πρόσβασης, ανα- φοράς και χρήσης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και όχι αποκλειστικά των προβλεπόμενων συγγραμμάτων.

Δείτε το ΦΕΚ