Ο θεσμός του , η χρησιμότητα του οποίου  είναι αποδεκτή από όλους, υποβαθμίστηκε επί σειρά ετών και τελικά εξαφανίστηκε ως μάθημα από τα σχολεία και από κάθε είδους διοικητική δομή στο ΥΠΑΙΘ.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής

Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Από την παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο θεσμός θα αναβαθμιστεί διότι η υπουργός παιδείας έχει δηλώσει ότι ο ΣΕΠ θα εφαρμοστεί από την Α΄ τάξη Γυμνασίου.

Η δήλωση αυτή ήταν εναρμονισμένη με το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ το οποίο προβλέπει την εφαρμογή «Ουσιαστικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού» και σύμφωνα με άλλη δήλωση της υπουργού οι αλλαγές είναι «γράμμα – γράμμα, λέξη- λέξη το πρόγραμμα της ΝΔ το οποίο παρουσιάστηκε το 2018».

 

Η ανακοίνωση των ωρολογίων προγραμμάτων του Γυμνασίου και η απουσία του ΣΕΠ φανερώνουν ότι δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της ΝΔ και η δήλωση της υπουργού, εκ των πραγμάτων, χαρακτηρίζεται ως αναληθής.

 

Για την ύπαρξη του ΣΕΠ στα προγράμματα σπουδών, παρατηρούμε ότι  ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός υπάρχει σχεδόν ανελλιπώς για δεκαετίες.

 

Όλες οι δομές,  οι αμιγώς ασχολούμενες με τον ΣΕΠ, ΣΕΠΕΔ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ δεν λειτουργούν και είναι απορίας άξιο πως μπορεί να γίνει αναβάθμιση του θεσμού όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ουδέν.

 

Σε σχέση με την ΥΑ αριθμ. 72323/Δ2  ΦΕΚ 2265Β΄ 12/6/2020 η οποία καθόρισε τα ωρολόγια προγράμματα Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο ΣΕΠ, παρατηρούμε τα εξής:

 

Η κατάργηση του ΣΕΠ αντιβαίνει προς τη διακήρυξη Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη, άρθρο πρώτο, παρ. 9, ο οποίος ισχύει από το 1961.

Η εν λόγω διακήρυξη ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν. 1426/1984, άρθρο 1 παρ. 9. στην οποία αναφέρεται:

 

Άρθρο 9

Δικαίωμα για επαγγελματικό προσανατολισμό

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματικό προσανατολισμό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συστήνουν ή να προωθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, υπηρεσία που θα βοηθάει όλα τα πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, στην επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με την εκλογή επαγγέλματος ή με την επαγγελματική τους προώθηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενδιαφερομένου και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ΄ αυτά  και στις δυνατότητες της αγοράς εργασίας η βοήθεια αυτή θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τόσο στους νέους, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, όσο και στους ενήλικες.

Ο Νόμος αυτός δεν έχει καταργηθεί και η ΥΑ 72323/Δ2  12/6/2020 (Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Α΄Β΄Γ΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου) αντιβαίνει προς τον αναφερθέντα Νόμο, τον οποίο ως γνωστό δεν μπορεί να  καταργήσει.

 

Η απάλειψη του ΣΕΠ δεν μπορεί να γίνει και με νέο Νόμο διότι αυτός θα αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 28 του συντάγματος το οποίο αναφέρει:

 «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς

συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν  από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου»

 

Εκτός του θέματος του ΣΕΠ έχουν ψηφιστεί αλλαγές οι οποίες είναι αποσπασματικές, προκαλούν κλαδικές διχόνοιες, θυμίζουν το παρελθόν και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο χώρο των εκπαιδευτικών, η συμβολή των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης. Τι μέλλει γενέσθαι;

 

Ίδωμεν