Η Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 436/2012 για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Ηθοποιούς

Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) υπ αριθμ. 436/2012 έχει δεκτή από τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κο Τ. Κουράκη.

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση αυτή, δύναται να χορηγηθεί σε δημόσιους υπαλλήλους άδεια, προκειμένου να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 και ειδικότερα, προκειμένου :

α. Να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του ιατρού, εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας,

β. Να προβούν στη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικοθεραπείας,

γ. Να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του ηθοποιού, εκτός του ως άνω ωραρίου εργασίας, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της συνδρομής των κατά τα ανωτέρω από το νόμο τασσόμενων θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, στο οποίο εναπόκειται η ουσιαστική κρίση και αξιολόγηση των ενώπιον του τεθέντων πραγματικών δεδομένων.

Β.ΒΟΥΓΙΑΣ


Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α31Π1, Ν 3528/2007Α31Π2, Ν 3528/2007Α31Π3
Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος εμπίπτει στην, κατά το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), έννοια του ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, για την οποία, υπό τις τιθέμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις, δύναται να χορηγηθεί, μετά από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σχετική άδεια σε δημόσιους υπαλλήλους. (ομοφ.) ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 397/2012.