: Δημοσιεύθηκε η έκθεση 421 σελίδων για την επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης από το 1982.  Απώτερος σκοπός της παρούσας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι η συμβολή της στη διαμόρφωση προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία.

Οι νομοθετικές προβλέψεις σχετικά με τις προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης αποτελούν αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς, τους αρμόδιους φορείς και για τους ειδικούς επιστήμονες, δεδομένου ότι τα στελέχη της
εκπαίδευσης, μέσα από σύνθετους και πολυεπίπεδους ρόλους1 συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση των σκοπών της εκπαίδευσης (Καλογιάννης 2013:29, DiPaola & Hoy 2015, Fullan 2007, Hallinger 2003, Huber 2004, Leithwood et al. 2008).

Στη χώρα μας, η επιλογή στελεχών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μετά τον νόμο 1304/1982, που κατάργησε τη μονιμότητα των θέσεων των στελεχών και τις μετέτρεψε σε θέσεις επί θητεία τετραετούς διάρκειας με δυνατότητες επανάκρισης και ανανέωσης της θητείας, και τον νόμο 1966/1991, που κατάργησε τη δυνατότητα
επανάκρισης, θεσπίστηκαν από τις αλληλοδιάδοχες κυβερνήσεις της περιόδου 1982-
2018 δεκαοκτώ (18) σχετικά νομοθετήματα (Κελεσίδης 2018:84), τα οποία, ενώ καθιέρωσαν τα γενικά κριτήρια επιλογής (1. επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, 2. χρόνια υπηρεσίας στην τάξη ή/και σε θέσεις στελέχους,

3. αξιολόγηση του υποψηφίου στη θέση που ήδη κατέχει και 4. συνέντευξη), διαφοροποιούνται σημαντικά στον τρόπο μοριοδότησης των εν λόγω κριτηρίων και, κυρίως, διαφοροποιούνται στη μοριοδότηση των επιμέρους παραμέτρων (υποκριτηρίων), που συγκροτούν τα παραπάνω τέσσερα γενικά κριτήρια.

Αναλυτικότερα, τα σχετικά νομοθετήματα αναφέρονται (α) στις προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας, (β) στα κριτήρια και τα υποκριτήρια επιλογής και τη μοριοδότησή τους, (γ) στις διαδικασίες που προβλέπονται από την υποβολή υποψηφιότητας μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση των στελεχών, (δ) στις επιτροπές εξέτασης του συγγραφικού έργου και εισήγησης της προτεινόμενης βαθμολογίας, (ε) στη σύνθεση των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και (στ) στο όργανο
υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων.

ΙΙ. Σκοπός και Περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης

Α. Σκοπός και Στόχοι της Έκθεσης

Απώτερος σκοπός της παρούσας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι η συμβολή της στη διαμόρφωση προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία κατά την επιλογή των στελεχών και σε αυτό το πλαίσιο εξειδικεύονται οι παρακάτω στόχοι:

1. Να αναδείξει συγκριτικά και να σχολιάσει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εναλλασσόμενων νομοθετημάτων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

2. Να αναδείξει συγκριτικά και να σχολιάσει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εναλλασσόμενων νομοθετημάτων, αναφορικά με τα γενικά κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

3. Να αναδείξει συγκριτικά και να σχολιάσει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εναλλασσόμενων νομοθετημάτων, αναφορικά με τα υπο-κριτήρια, που συγκροτούν τα γενικά κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

4. Να αναλύσει τα δεδομένα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη μοριοδότηση των υποψηφίων στελεχών (α) στα αντικειμενικά-μετρήσιμα κριτήρια και (β) στη συνέντευξη.

5. Να μελετήσει τη βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη και να διερευνήσει τον ρόλο της στην τελική κατάταξή τους.

6. Να σχολιάσει και να διατυπώσει προτάσεις επί ειδικότερων θεμάτων που ανακύπτουν από τα προβλεπόμενα σε διαφορετικά νομοθετήματα σχετικά με τις επιλογές των στελεχών