Πριν ένα χρόνο, η ήδη απελθούσα κυβέρνηση ψήφισε νόµο θέλοντας να θεσµοθετήσει τη ∆ίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, χωρίς όµως κανένα σχεδιασµό, χωρίς καµία υποδοµή…

Ένωση Γονέων Ζωγράφου

Η σε βάθος τριετίας υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής γίνεται έκτοτε χωρίς να εξασφαλίζεται από το κράτος καµία ουσιαστική πρόνοια στήριξης των νηπιαγωγείων, ώστε αυτά να αντεπεξέλθουν µε επάρκεια στο νέο τους αναβαθµισµένο ρόλο.

Ενδεικτικό των υποβαθµισµένων συνθηκών που θα επικρατούν στα ήδη πολύπαθα νηπιαγωγεία είναι ότι προωθούνται συγχωνεύσεις που οδηγούν σε πολυπληθή τµήµατα ακόµη και 25 παιδιών και, ακόµη χειρότερα, η συστέγαση νηπίων µε µαθητές, σε χώρους σχολείων της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ακόµη και σε λυόµενες κατασκευές ή κοντέινερ….

Το πρόβληµα εµφανίζεται ακόµη πιο οξυµένο στον ∆ήµο µας, όπου οι κτιριακές υποδοµές συνολικά για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, και ιδίως για τα Νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθµούς είναι υποβαθµισµένες, πεπαλαιωµένες – και ειδικά για την προσχολική αγωγή, ανεπαρκείς, σε ακατάλληλους
µισθωµένους χώρους που δεν προσφέρουν ούτε τα στοιχειώδη….

Ως γονείς, βιώνουµε καθηµερινά ακόµη και σήµερα που τυπικά η χώρα έχει εξέλθει από το µνηµονιακό καθεστώς, τα αποτελέσµατα των οικονοµικών πολιτικών που επιβλήθηκαν από τους δανειστές και έχουµε πια πλήρη επίγνωση πως όλα όσα είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής µας και των παιδιών µας, η επίσηµη πολιτεία τα αφήνει συνειδητά στην άκρη, µαζί µε τα όποια ψήγµατα κοινωνικού κράτους, γιατί αυξάνουν το «κόστος» για τον δηµόσιο προϋπολογισµό, γιατί τάχα, δεν τα «αντέχει» η οικονοµία και δεν το επιτρέπουν οι”δανειστές” µας….

Οι γονείς όµως, δε αντέχουµε άλλον εµπαιγµό! ∆εν απ Οι γονείς όµως, δε αντέχουµε άλλον εµπαιγµό! ∆εν απεµπολούµε το παρόν εµπολούµε το παρόν και το µέλλον των παιδιών µας. Η και το µέλλον των παιδιών µας. Η µόρφωση µόρφωση µόρφωση των παιδιών µας των παιδιών µας των παιδιών µας δεν είναι δεν είναι δευτερεύουσας δευτερεύουσαςσηµασίας σηµασίας σηµασίας προτεραιότητα για εµάς προτεραιότητα για εµάς προτεραιότητα για εµάς.Όλα τα παιδιά, από τη βρεφική Όλα τα παιδιά, από τη βρεφική έως τη νηπιακή ηλικία, θα πρέπει να έχουν θέση σε έως τη νηπιακή ηλικία, θα πρέπει να έχουν θέση σεαξιοπρεπείς αξιοπρεπείς αξιοπρεπείςδηµόσιες δωρεάν δηµόσιες δωρεάν δοµές, είτε σε παιδικούς σταθµούς είτε σε νηπιαγωγεία, µε ευθύνη του κράτους.

Αυτή είναι µια παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού. εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνω Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνω Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Ζωγράφου ν ∆ήµου Ζωγράφου ν ∆ήµου Ζωγράφου, καλεί όλους τους γονείς να αγωνιστούν όλους τους γονείς να αγωνιστούν αγωνιστούνγια τα δικαιώµατα των παιδιών µας για τα δικαιώµατα των παιδιών µας για τα δικαιώµατα των παιδιών µαςώστε:

• Να παρθούν όλα τα µέτρα και να δηµιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για την ορθή άµεση εφαρµογή της ∆ίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, ώστε τώρα όλα τα νήπια και τα προνήπια να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε αξιοπρεπή Νηπιαγωγεία.

• Να δηµιουργηθούν τµήµατα µε 15 – 20 παιδιά ώστε να µπορεί να επιτελείται η παιδαγωγική πράξη µε τους απαραίτητους όρους και όχι µε στοιβαγµένα παιδιά.

• Να λειτουργήσει παντού το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά µε παιδαγωγικούς όρους, µε σίτιση και υποδοµές χαλάρωσης.

• Να διοριστούν µόνιµοι εκπαιδευτικοί και να µονιµοποιηθούν οι συµβασιούχοι. Να στελεχωθούν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία µε τµήµατα ένταξης και µε προσωπικό ειδικής αγωγής για να καλύπτεται η παράλληλη στήριξη. Να µορφώνονται ολόπλευρα τα παιδιά µας, σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες τους.

• Να εξασφαλιστούν άµεσα και να δηµιουργηθούν εν συνεχεία, ασφαλείς αίθουσες σε σύγχρονα κτίρια, όπου θα εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και διατροφής των παιδιών µε ευθύνη του κράτους και µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

• Να υπάρξει η αναγκαία χρηµατοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισµό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίας των σχολείων και των νηπιαγωγείων, χωρίς να επιβαρύνονται οι οικογένειες.

• Να είναι η δηµόσια παιδεία, πραγµατικά δωρεάν, χωρίς voucher και τροφεία.

Καλούµε την Καλούµε την∆ηµοτική Αρχή ∆ηµοτική Αρχή ∆ηµοτική Αρχή, απερχόµενη και νέα, , απερχόµενη και νέα, , απερχόµενη και νέα,να αναλάβει τις ευθύνες να αναλάβει τις ευθύνες της και να διεκδικήσει χρηµατοδότηση από την της και να διεκδικήσει χρηµατοδότηση από τηνΚυβέρνηση για τον εκσυγχρονισµό Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισµό των ελλιπέστατων κτιριακών υποδοµών που διαθέτει ο ∆ήµος µας.