Η αυτοαξιολόγηση και η ΑΔΙΠΔΕ είναι ακόμα εδώ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/06/2015 - 15:04 | Author: Newsroom Ipaidia

Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση της δράσης των σχολικών μονάδων

Στο πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, σχεδιάζει τον προγραμματισμό του ετήσιου σχολικού έργου και τον υποβάλλει στους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται να διατυπώσουν αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτού. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς. O Σύλλογος
Διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.

Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, δημιουργούνται ομάδες εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, συντάσσει απολογιστική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη:
α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Στην ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.
Οι σχολικοί σύμβουλοι εκφράζουν αιτιολογημένες απόψεις επί της απολογιστικής έκθεσης των Συλλόγων Διδασκόντων. Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των σχολικών συμβούλων επί του απολογισμού της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμπράττει με άλλες σχολικές μονάδες σε προγράμματα και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους διδάσκοντες εν συνόλω ή κατά ομάδες ενδιαφερόντων ή ειδικοτήτων, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα άλλων σχολικών μονάδων, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους, εφόσον τους ενδιαφέρει. Οι παραπάνω συνεργατικές και συμμετοχικές δραστηριότητες εντάσσονται στον προγραμματισμό του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας τους για όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες, προγράμματα και δράσεις. Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κάθε προηγούμενη υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που αντίκειται στο παρόν άρθρο καταργείται από την έκδοση του παρόντος νόμου.
Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Παρατηρήσεις:
– Τακτικές συνεδριάσεις όλο το χρόνο!!!
– Έγκριση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας από τους Σχολικούς Συμβούλους!!!
– Συμπράξεις σχολείων σε προγράμματα και δραστηριότητες!!!
– Υποστήριξη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα και άλλων σχολείων!!!
Όλα τα παραπάνω δεν τα είχε η προηγούμενη αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και προστέθηκαν στη νέα αυτοαξιολόγηση του Μπαλτά και του Κουράκη. Οι συγκρίσεις και τα σχόλια δικά σας!!!
Στο πολυνομοσχέδιο στο ΑΡΘΡΟ 46 για την ΑΔΙΠΠΔΕ αναφέρονται:
– η ΑΔΙΠΠΔΕ διατηρείται, όπως και βασικές διατάξεις του 4142. Η ύπαρξη ανεξάρτητης αξιολογικής αρχής παραμένει.
– Διατηρούνται πολλά κρίσιμα σημεία της ΑΔΙΠΠΔΕ:
” Η Αρχή αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (2αα άρθ.1 ), ” Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3αα άρθρο1),
“Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων..”(3αα άρθρο1),

” Αναπτύσσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου” (3ββ), “διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή της σε άλλους φορείς…. συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα, φορείς και οργανισμούς”. (να και ο ΟΟΣΑ στη μέση)!!!
-Αλλάζει μόνο η σύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής με το Π.Δ. και την ποσοτική εξωτερική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.

dictyo.gr
Loading...


  • europalso   ideascentral