Για την αντιμετώπιση των αναγκών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε διδακτικό προσωπικό, η σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα ανεξάρτητο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο με πέντε (5) Σχολές που να λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα.

Γεώργιος Παρίκος

Πτυχιούχος ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Εξ’ αυτών, τα έντεκα (11) τμήματα θα καλύπτουν το περίπου 80-90% των αναγκαίων εκπαιδευτικών για την ΤΕΕ & Κ, ενώ το Παιδαγωγικό μονοετές τμήμα θα καλύπτει κυρίως εξειδικευμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Έτσι, η πρότασή μας αφορά:

  1. Παιδαγωγική Σχολή:

α) Συντονίζει τα Παιδαγωγικά μαθήματα των τμημάτων των υπόλοιπων Σχολών συνολικής διάρκειας ενός έτους.

β) Λειτουργεί Μονοετές τμήμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών που αναζητούν Σπουδές Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Το τμήμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να θεωρείται μεταπτυχιακό αλλά συμπληρωματικό – προπτυχιακό. Έτσι, οι φοιτούντες δεν θα στερούνται της διανομής και μόνιμης κτήσης των (πολύ σημαντικών) παιδαγωγικών συγγραμμάτων.

Η Παιδαγωγική Σχολή λειτουργεί σήμερα «ακτινικά» σ’ όλη τη χώρα με Δώδεκα (12) Παραρτήματα.

Έτσι, η σχολή εκτός του βασικού σκοπού της, μπορεί να επωμισθεί και προγράμματα παιδαγωγικής επανακατάρτισης των καθηγητών στις έδρες των παραρτημάτων αλλά και υποστήριξης της αναγκαίας και επείγουσας τεχνολογικής επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών στα κοντινότερα (προς τα Παραρτήματα) Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ).

Σημείωση: Υπάρχουν νομοθετικές πρόνοιες για παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων από πολλές Πανεπιστημιακές Σχολές, με σύνολο εξάμηνης διδασκαλίας αντίστοιχων παιδαγωγικών μαθημάτων.

Η ιδιαιτερότητα της Παιδαγωγικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων απαιτεί περισσότερο χρόνο, γι’ αυτό και η ετήσια παιδαγωγική κατάρτιση στη σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ είναι σε πλήρη επάρκεια.

 

  1. Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών

2.1. Τμήμα: Κατεργασιών και Κατασκευών

2.2. Τμήμα: Κτηριακών και Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

2.3. Τμήμα: Σχεδιασμού Προϊόντων και Εγκαταστάσεων

2.4. Τμήμα: Οχημάτων και Κινητήριων Μηχανών

 

  1. Σχολή Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

3.1. Τμήμα Ηλεκτρολογίας και Αυτοματισμού

3.2. Τμήμα Ηλεκτρονικής και Επικοινωνιών

3.3. Τμήμα Πληροφορικής και Η/Υ

 

  1. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

4.1. Τμήμα Οικοδομικών Κατασκευών

4.2. Τμήμα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

 

  1. Σχολή Μηχανικών Αγροτικής Τεχνολογίας και Μεταποίησης
  2. Τμήμα Μηχανικών Αγροτικής Τεχνολογίας και Υποδομών
  3. Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

 

Σημείωση: Τα τμήματα μπορούν να είναι Κατευθύνσεις, που ακολουθούν χωριστό πρόγραμμα σπουδών από το 3ο Έτος και μετά.

Φοίτηση

Η φοίτηση σήμερα (στην ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι 5ετής, 4 χρόνια σπουδές Μηχανικού + 1 έτος Παιδαγωγικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Άρα, το όποιο ΠΤΥΧΙΟ εμπεριέχει αντίστοιχα δικαιώματα Μηχανικού 4ετούς φοίτησης και ετήσιας Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Παιδαγωγικής Επάρκειας).

 

Αν το μοντέλο της ΝΕΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ παραμείνει 5ετές, 4 χρόνια Μηχανικού + 1 χρόνο Παιδαγωγικής Κατάρτισης, τότε ως τίτλος του Ιδρύματος προτείνεται:

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Σε περίπτωση που επιλεγεί 6ετής φοίτηση ήτοι: 5 χρόνια Μηχανικού + 1 χρόνο Παιδαγωγικής Κατάρτισης, τότε προτείνεται ως τίτλος του Ιδρύματος:

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»

 

Άσκηση Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού

  • Οι πτυχιούχοι των σχολών του νέου ιδρύματος απολαμβάνουν με την αποφοίτησή τους και την 6μηνη πρακτική άσκηση σε καθήκοντα Δόκιμου Μηχανικού, των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας του Μηχανικού.
  • Για την απόκτηση της διδακτικής επάρκειας να απαιτείται κατ’ ελάχιστον 2ετής προϋπηρεσία πρακτικής τεχνικής – επαγγελματικής ενασχόλησης, δηλαδή τεχνίτη – τεχνικού, σε γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας. Ως ΔΙΚΑΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ να προβλεφθεί η μελλοντική αναγνώριση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας στο συνταξιοδοτικό αλλά και στη διοικητική ανέλιξη των πτυχιούχων.

Στον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων των νέων τμημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας από την έλλειψη εργαστηριακών εφαρμογών στα εργαστήρια, ώστε με τον εξορθολογισμό τους να μπορούν οι απόφοιτοι να προσαρμοστούν στις διδακτικές ανάγκες των σχολών της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Παρατήρηση: Για να διδάξει κάποιος στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ο Νόμος απαιτεί την κατοχή Πτυχίου Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Ερώτημα: Γιατί για τους πρωτοδιοριζόμενους ως Λέκτορες ή Επίκουρους καθηγητές στα Πανεπιστήμια δεν θεωρείται ως απαραίτητο προσόν και η Παιδαγωγική Κατάρτισή τους; Θεωρούνται όλοι a priori χαρισματικοί στη μετάδοση της γνώσης;

 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Πιστεύουμε πως η αναβάθμιση και ο επανακαθορισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) πρέπει να συσχετίζεται με την θέση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Παράλληλα, η ΝΕΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει να έχει ανεξάρτητη Διοίκηση με απαραίτητη τη νομοθετημένη θεσμική συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας – Γ.Γ.Ε.Ε. & Κ.

Σημειωτέον, πως οι κατευθύνσεις Αγροτικής Τεχνολογίας υπήρξαν από τον Ιδρυτικό νόμο της ΣΕΛΕΤΕ και θεωρούμε αναγκαία την ενσωμάτωσή τους στο Τ.Π.Π. ή Π.Π. έχοντας ως σκοπό τη βέλτιστη πρακτική για την ενίσχυση της εκπαίδευσης για τον σημαντικότερο πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Η ίδρυση της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) το 1959, είχε σκοπό την προετοιμασία του κατάλληλου προσωπικού, που θα δίδασκε τα Επαγγελματικά – Τεχνικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Αρχική και Δια Βίου Τεχνική – Επαγγελματική Κατάρτιση.

Ο ίδιος σκοπός παραμένει και σήμερα επίκαιρος.

Μέσα στο αλαλούμ συγχωνεύσεων ΤΕΙ και ΑΕΙ, ας υπάρξει ένας φάρος να εκπέμπει χρήσιμο φως, για την εκπαίδευση της πλειοψηφίας των εργαζομένων, δηλαδή των τεχνιτών – επαγγελματιών, που είναι απαραίτητος για την επανεκκίνηση της δημιουργικής ανάπτυξης στην πατρίδα μας, και ας θυμηθούμε αυτό που είχε γράψει για τη ΣΕΛΕΤΕ η Ιδρύτρια της Σχολής αείμνηστος Νίκη Δενδρινού Αντωνακάκη:

«Το σύνολον (σ.σ. της Σχολής) αποτελεί
το Εθνικόν Κέντρον της Τεχνικής
Εκπαιδεύσεως της Ελλάδος».