Τον Αύγουστο του 2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4485, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου» («integrated master») σε Τμήματα Α.Ε.Ι. με τουλάχιστον πενταετές πρόγραμμα σπουδών, μετά από αίτημα που
υποβάλλεται προς τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική διαπιστωτική απόφαση μετά από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.ΔΙ.Π.

ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μολονότι υπερκαλύπτει σαφέστατα τις
προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 46, παρ. 1), δεν έσπευσε να κάνει χρήση
αυτής, διότι διατηρούσε και διατηρεί ομόφωνες και έντονες επιφυλάξεις για την ακαδημαϊκή
σοβαρότητα της εν λόγω ρύθμισης, μεταξύ άλλων και λόγω της άνευ όρων αναδρομικότητας που
προβλέπει. Εξάλλου, η πεποίθηση που επικρατούσε ήταν, ότι η χορήγηση του «integrated master»
αφορούσε αποκλειστικά ακαδημαϊκά και όχι επαγγελματικά δικαιώματα.

Η ανατροπή ήλθε με την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. στις 24 Απριλίου του λήγοντος έτους
(σχετική με τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης),
όπου αναφέρεται ότι το «integrated master» μοριοδοτείται κανονικά, όπως και ένας κανονικός
τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών! Κάτι τέτοιο δημιουργεί, ωστόσο, καθεστώς αδικίας και ανισότητας
για τους αποφοίτους του Τμήματος, δεδομένου ότι τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.
και του Α.Π.Θ., επίσης πενταετούς διάρκειας σπουδών, είχαν εξασφαλίσει ήδη τη διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού.
Η Συνέλευση του Τμήματος επιλήφθηκε του θέματος και, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής
εσωτερικής διαδικασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και τη μεσολαβήσασα μετάβαση στη νέα
πολιτική κατάσταση, το αίτημα βρισκόταν στο Υπουργείο στις αρχές Αυγούστου. Έκτοτε το Τμήμα
δεν έχει λάβει κανενός είδους ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης, ούτε κάποιο αίτημα για
την παροχή πρόσθετων στοιχείων, όπως είθισται σε περίπτωση που ο φάκελος θεωρείται τυχόν
ελλιπής. Επιπλέον πληροφορούμαστε ότι τα εκκρεμή αιτήματα θα εξεταστούν πλέον από την υπό
ίδρυσιν νέα αρχή (ΕΘ.Α.Α.Ε.), που θα αντικαταστήσει την Α.ΔΙ.Π. ως γνωμοδοτικό όργανο.
Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες (24 Δεκεμβρίου) η προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του
Α.Σ.Ε.Π., η οποία αφορά πλέον τη Γενική Εκπαίδευση και καθιστά το θέμα ιδιαίτερα επείγον,
δεδομένου ότι δεν έχει, δυστυχώς, απαλειφθεί η πρόβλεψη της προηγούμενης πρόσκλησης για
κανονική μοριοδότηση του «integrated master» ως μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της στις 16-07-2019 ενέκρινε την από 09-
05-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 (άρθρο 46, παράγραφος 1) για τη χορήγηση Ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Μουσικών

Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών του οικείου πανεπιστημίου και,
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στις 5 Αυγούστου 2019 (05-08-2019) απηύθυνε
με το υπ. αρ. 3967 έγγραφο του ιδρύματος το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας.
Το αίτημα αυτό παραμένει εδώ και πέντε (5) μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, και συγκεκριμένα στο
γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική εξέλιξη όλο
αυτό το διάστημα – δηλαδή να προωθηθεί το αίτημα αυτό προς γνωμοδότηση!

Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι πρέπει να υπογραφεί άμεσα η διαπιστωτική απόφαση για το Τμήμα,
προκειμένου να αποφευχθούν άδικες και αντισυνταγματικές διακρίσεις εις βάρος των αποφοίτων
του.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας προωθεί το ψήφισμα του Μουσικού Τμήματος και καλεί
ομόφωνα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να θέσει άμεσα το ζήτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ